Pětirovinový pohled na člověka

Základ, na němž je terapeutická metoda „EVA & EVH“ postavena, je pětirovinový pohled na člověka. Tento systém, dle dostupných záznamů, má své kořeny ve staré Indii, kde jogíni dle tohoto dělení měli určenou svou cestu, způsob cvičení a vyvíjení se.

I v dnešním rozdělení aurických těl můžeme najít výraznou schodu, byť ne v celém rozsahu. Pro případná nedorozumění tedy nejprve vyjasním ony roviny a jak je chápat.

Fyzická rovina – do fyzické roviny patří vše, co si každý člověk může ověřit svými pěti smysly (hmat, zrak, sluch čich a chuť) a to i v mikroskopické podobě (pomocí přístrojů). Patří sem tedy tělo jako takové, jeho jednotlivé orgány a vše, co se týká jeho stavby a složení

Energetická rovina -  do energetické roviny patří vše, co si sice nemůžeme ohmatat (ve smyslu uchopit), nicméně do jisté míry je stále možné si to vědecky také ověřit pomocí přístrojů. Jak už samotné pojmenování roviny naznačuje, jedná se převážně o energetické procesy, jako je např. proudění energie (v jisté míře totožné s elektrickým proudem – elektřinou), výměna tepla, chemické procesy a další. Patří sem tedy emoce, jež jsou podnětem oněch procesů, energetické dráhy (ať už nervová soustava, tak i meridiány - viz čínská medicína), aura (záření) a další, z nichž mnohé energetické systémy člověka ještě ani nebyly rozkryty.

Mentální rovina – je rovina, v níž jsou obsaženy informace a to jakéhokoliv typu. Ať už jsou to informace autonomní (zdánlivě samy řídí systém fungování těla člověka), tak i informace získané či vytvořené nevědomě, podvědomě i vědomě, ve „vědomí“ člověka. Nazýváme je také myšlenky, programy, vzorce a jiné. Jelikož lidský jazyk je nedokonalý (je pouze vyjádřením projekcí oněch myšlenek, programů a vzorců), tuto rovinu již nelze vymezit tak jasně, jako rovinu fyzickou. A to ani ve smyslu slovního vymezení, tak ani ve smyslu vymezení vůči ostatním rovinám. Pro potřebu „EVA  & EVH“  se zaměříme především na oblast mentálních programů.

Spirituální rovina – je rovina týkající se především karmy a to jak osobní (duše a její osobní lekce, minulé životy a další), tak i rodové. V běžném pojetí do této roviny patří i duše druhých a další duchovní entity, nicméně v pojetí terapeutické metody „EVA & EVH“ tyto subjekty řadíme do roviny energetické, jelikož právě z této roviny na nás působí. A to jak duše a jiné duchovní entity přivtělené či vtělené.

Božská rovina – ta se týká nás samých a našeho osobního vnímání a spojení s Bohem (Stvořitelem, Jahvem, Nejvyšší vesmírnou bytostí atd., na jméně nezáleží). Tato rovina v sobě odráží všechny pozemské zkušenosti ze všech nižších rovin, protože to všechno vztah ke Stvořiteli utváří. Ne naopak.

Přesto, že jsou zde jednotlivé roviny jistým způsobem vymezené, ve skutečnosti se vzájemně velmi prolínají a jedna rovina ovlivňuje ty ostatní. Proto, byť v tomto výčtu roviny rozdělujeme, je třeba se na člověka dívat celistvě. Také bychom neměli zapomínat, že člověk jako jedinec, je součástí většího celku - Univerza.