Esence 14 - 26

 14. Vřes obecný

Heather Calluna vulgaris

Vzájemný kontakt – naslouchání

Podporuje: Distanci, držet se zpátky, zlepšení v mezilidských vztazích, učit se odříkání, vyrovnání mezi braním a dáváním, zodpovědnost k sobě.
Naučíte se: Nevynucovat si lásku, být také v pozadí, dát prostor jiným, uvolnit se, naslouchat, umění být sám, mít více rádi sebe, nechovat se jako „chudáček malé dítě“, cítit se v bezpečí.

Užívá se při: Osamělosti, upovídanosti, strachu nebýt milován, přehnané potřebě pozornosti, nedostatku odstupu, oddanosti, velké duševní nouzi, nutkání neustále mluvit, nedostatku zájmu o druhé, potřebě být neustále středem pozornosti, neustálém mluvení o sobě, svých nemocech a problémech, hypochondrismu, sobectví, postoji obětního beránka, sebelítosti, nedostatku vcítění se, skonech využívat druhé ke svému prospěchu, vztahovačnosti.

Vřesoví lidé vyprávějí jako kolovrátek. Dr. Bach je nazval shovívavě neodbytnými, protože rádi při rozhovoru přijdou až k vám a vyprávějí vám často až do tváře. Stejně se vás rádi dotýkají, šťouchají do vás nebo drží za ruku, aby si udrželi vaši pozornost. Topaz Velmi rádi vyprávějí o sobě, své rodině a přátelích, a když onemocní, nebudou vyprávět o ničem jiném, než o své chorobě. Jejich publikum se jen těžko může zapojit do konverzace, a když to zkusí, jen to vřesovým lidem poslouží jako podnět na vyprávění dalšího příběhu ze svého života! Neradi zůstávají sami, to jsou nešťastní a vyčerpaní, protože žijí z vitality druhých, odsávají jejich sílu a zanechávají je vyčerpané. Z tohoto důvodu se jim druzí lidé radši vyhýbají a následkem toho zůstávají sami osamělí (např. vesničan, který byl takovým typem…, jak vás uviděl přicházet, sesedl z kola, opřel ho o živý plot a pustil se do dlouhého rozhovoru. Vyprávěl vám o svém kataru, křečových žilách, potížích v zažívání a jak jste se pohnuli směrem od něho, uchopil vás za ruku a říkal, ale musím vám ještě říci toto…“. Nakonec se dostal k tomu, aby se zeptal, jak si má vyléčit vyrážky na rukách. Samozřejmě dostal vřes a postupně se začal zajímat o ostatní lidi místo vyprávění o sobě, naslouchat jiným. Lidé ho začali mít rádi a jeho vyrážky zmizely“).
Vřes se předepisuje i při úplném pohlcení či posedlosti vlastními problémy a chorobami, když se mysl nedokáže zaobírat ničím jiným. Tento květ pomáhá nemocnému odpoutat svojí mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech života pulzujících okolo.


Negativní kritéria:
Pozornost je soustředěna na sebe sama a své nemoci, upovídanost, tento typ mluví hlasitě, nemá rád samotu, vyžaduje pozornost, chová se jako „malé dítě“ potřebující publikum.
Pozitivní kritéria: Schopnost naslouchat, vcítit se do situace druhých, pomáhat, respektovat jiný názor.
Pomáhá odpoutat svou mysl od sebe a přemýšlet o jiných důležitých problémech.

Život znamená dávat i brát.

Kámen: topaz – použití současně s květy, na těle, esenci, tinkturu.

15. Cesmína ostrolistá

Holly Ilex aquifolium

Láska a důvěra.

Podporuje: Lásku k bližním, schopnost milovat, důvěru, že život dává všem stejnou šanci, porozumění pro druhé, lepší vztahy se sourozenci, náklonnost, soudržnost, přátelství, harmonii, dobrotu srdce, soucit, společenské vztahy.
Naučíte se: Konstruktivně se přít, dělit se s ostatními, láskyplnému chování, reagovat méně urážlivě, otevřít své srdce, být vnímavější k potřebám druhých, uvolnit se.

Užívá se při: Žárlivosti, závisti, zlosti, vztahovačnosti, pocitech nenávisti, lakotě, rivalitě, vzteku, zatrpklosti, agresivitě, odporu, destruktivnímu chování, zatvrzelosti, negativních pocitech, zklamání láskou, zášti, sobectví, hněvu, násilnictví, hádavosti, škodolibosti, pohrdavosti, nedůvěřivosti, pocitu, že mě nikdo nemá rád, pocitu, že druhým je nadržováno.

Lehce podléhají různým názorům a vlivům. Tento květ je na žárlivost, závist, nenávist, pomstu a podezřívavost. Tyto emoce jsou silné a palčivé a dokážou podnítit výbuch zlosti (cesmína je vhodná na mnohem výbušnější emoce ne při vrbě 38). Podle toho, o jakou osobnost se jedná, tyto pocity se mohou anebo nemusí projevovat navenek. Někteří lidé si ponechávají takové pocity pro sebe, jiní vzplanou výbuchem zlosti; když nedokážou své emoce ovládat a obávají se, že se dopustí násilí, je třeba jim přidat ještě květ slivoně (6). Mezi cesmínové emoce může patřit též hněv. Hněv může však pramenit z různých stavů mysli jako je znechucenost (sporýš 31), agresivita (víno 32), netolerantnost (buk 3), netrpělivost (netýkavka 18), proto je nutné uvážit jeho příčiny a důvody, abychom mohli určit, zda je cesmína ten nejvhodnější květ.

Chrysopras Negativní kritéria: Žárlivost, nedůvěra, nenávist, pocity závisti na všech úrovních, „uzavřené srdce“, touha vlastnit partnera, představa, že se musí změnit druzí.
Pozitivní kritéria: Otevřené srdeční centrum, bezpodmínečná láska, vnitřní harmonie, pochopení svých citů. Pomáhá zvládnout žárlivost, závist, nenávist, pomstu a podezíravost.

Jsem světlo a láska.

Kámen: chrysopras (zelený chalcedon) – použití současně s cesmínou – 4 kapky a 4 kapky esence chrysoprasu nebo večer pokládat kámen na játra nebo nosit na těle.

16. Zimolez kozí list

Honeysuckle Lonicera caprifolium

Odpoutat se od minulosti – život v přítomném okamžiku.

Podporuje: Odpoutání se od uplynulého, uvolnění se z dřívějších vztahů a vzorů, vykročení do budoucna s plnou důvěrou.

Naučíte se: Žít tady a teď, minulé příliš neglorifikovat, nechat za sebou dramatické časy a zážitky, vzdát se starých zásad, integrovat zkušenosti z minulosti, odpoutat se od vztahů, zaměstnání, bytu apod., smířit se s minulostí.

Užívá se při:
Nostalgií, útěku do minulosti, touze po domově – především u dětí, vyhýbání se realitě, touze po minulém čase, ztuhlosti, přestěhování, rozchodu s partnerem, odchodu do důchodu, začátku školní docházky, nástupu do mateřské školky, lpění na minulosti.

Nedostatek zájmu o přítomnost. Ti, co patří k tomuto typu lidí, ztrácejí větší část života tím, že se příliš zabývají vzpomínkami , ať už veselými nebo smutnými. Lpí na minulosti, ne vzpomínkách na své dětství, touží po domově, litují svoje chyby a promarněné příležitosti a tráví svůj čas sentimentálními vzpomínkami na staré dobré časy, chtěli by, aby věci byly takové jako byly předtím. Často je slyšíte říkat „kdyby aspoň…“. Takový stav může lehce vyústit do ztráty zájmu o každodenní dění. Vzpomeňte si na mentální únik před realitou u lidí plamínku (9), kteří sní o budoucnosti – lidé zimolezu unikají do minulosti. Květ může pomoci těm, co utrpěli bolestnou ztrátu, když je mysl plná vzpomínek na blízkou osobu, kterou ztratili. Zimolez pomáhá zaměřit se na šťastné a příjemné vzpomínky a neztratit smysl pro přítomnost. Nakonec život jde dál! Někdy jsou vzpomínky nepříjemné a rušivé, mohou znepokojovat mysl živým odrazem nešťastné nebo traumatické zkušenosti. Může to mít odezvu i ve spánku a vyvolávat opakované sny nebo noční můry. Zimolez pomáhá soustředit se na přítomnost a dívat se na minulost z nadhledu, to umožňuje uplatnit užitečné zkušenosti, vyvolat kdykoliv některou příjemnou nebo láskyplnou vzpomínku bez toho, aby dominovala našim myšlenkám.

Skořápkové blejno Negativní kritéria: Touha po minulosti, stesk po domově, přátelích apod., neschopnost žít v přítomnosti, snaha začít všechno znovu od začátku, tito lidé mohou oslepnout či ohluchnout.
Pozitivní kritéria: Schopnost změny, čerpání zkušeností z minulosti a jejich uplatňování v přítomnosti.
Pomáhá soustředit se na přítomnost a podívat se na minulost z nadhledu.

Žiji pro dnešní den.

Kámen: skořápkové blejno (ZnS – sulfid zinečnatý) – současně při vleklých potížích, případné dramatické účinky zimolezu blejno trochu mírní, nosit na těle.

 

17. Habr obecný

Hornbeam Carpinus betulus

Radost – vitalita – bdělost

Podporuje: Veselost, živost,radost z každého dne, zájem o život, elán, sílu, svěžest, duševní čilost, překonávání zátěže všedního dne, spojení srdce a rozumu, kreativitu, spokojenost.
Naučíte se: Radostně začínat nový den, něco změnit, když stal všední den monotónní, zvládat denní povinnosti, najít svůj úkol, lépe rozeznávat a uspokojovat tělesné potřeby.

Užívá se při: Nespokojenosti, apatii, především ráno, duševní únavě, přetíženosti, přepracovanosti, stavu vyčerpání, unuděnosti, frustraci, fádním životě, únavě, zátěži, slabosti, nechuti se vůbec pohybovat, pochybách o vlastní výkonnosti, přílišném zdůrazňování intelektu, nedostatku kreativity, pocitu, že nestačím na všechny denní povinnosti.

Tento květ poskytuje emocionální sílu těm, kteří se nedokážou postavit k tomu, co je čeká anebo se nedokážou nadchnout pro úlohu nebo povinnost, kterou musí splnit. Nezpůsobuje to vyčerpanost, ani únavu z přepracování – ta vyžaduje květ olivy 23 – ale spíš duševní únavu při pomyšlení na to, co je ještě třeba udělat. Způsobuje otálení a letargii, takže práce, která kdysi přinášela radost se stává nepříjemnou povinností. Připomíná známé „pocity v pondělí ráno“, a jak se pustíte do práce a děláte svojí obvyklou činnost, pocity zmizí.

Sugilit Negativní kritéria: Únava, neschopnost zvládnout každodenní povinnosti, tělesné i duševní vyčerpání, přechodná rezignace.
Pozitivní kritéria: Duševní aktivita, svěžest, rozvážné myšlení, jasná a chladná hlava, možnost změny, jistota, síla zvládnout své úkoly.
Pomáhá pustit se do práce a udělat, co je třeba.

Všechno dělám hravě a s radostí.

Kámen: sugilit – použití následně po habru, tinktura nebo na těle.

 

18. Netýkavka žlaznatá

Impatiens Impatiens glandulifera

Trpělivost – čas – vnitřní klid.

Podporuje: Vnitřní klid a mírnost, lepší hospodaření s časem, který máme k dispozici, trpělivost se sebou samým i s druhými, shovívavost s pomalejším tempem druhých, zdrženlivost, opatrnost, laskavé zacházení s předměty.
Naučíte se: Nechat sobě i druhým čas, láskyplně zacházet se sebou samým i jinými, být pomalejší, lépe porozumět příčině vaší netrpělïvosti, žít více do hloubky než do šířky, život více vychutnávat.

Užívá se při: Velké netrpělivosti, enormním tempu, rychlé mluvě, chůzi, rychlém jednání, rychlém jídle, uspěchanosti v rozhodnutích, horečním shonu, vnitřním neklidu, roztržitosti, podrážděnosti, tlaku, těkavosti, stresu, neúnavnosti a nepokoji, sklonech k útěku před sebou samým, hyperaktivitě, strachu něco zmeškat, chaotické energii, velkém napětí, vyčerpání, vysílení, nervozitě, záchvatech zuřivosti, prchlivosti, brutalitě, bezcitnosti, pocitu, že vyskočím z kůže, impulzivitě, neposednosti u dětí.

Jak naznačuje její jméno – netýkavka, je vhodná při netrpělivosti a podrážděnosti. Lidé s takovou povahou mají sklony rychle myslet i konat. Všecko dělají okamžitě, nedokážou čekat. Takoví lidé se chovají dost příkře k lidem pomalým, dokonce někdy dokončí za ně větu nebo se pokoušejí dokončit jejich práci. Lidé netýkavky bývají nepokojní, nedočkaví a podrážení. Rychle se pohybují a vyprávějí, prozrazuje je i řeč těla – při své unáhlenosti si roztržitě s něčím pohrávají, často se dívají na hodinky, pomalu se přesouvají směrem ke dveřím. Tento květ jednoduše pomáhá znovu získat duševní rovnováhu, aby se životem tak nehnali, aby si dokázali najít čas a normálním tempem vychutnali radosti života. Květ je vhodný vždy, když původcem podrážděnosti a nepokoje je netrpělivost a květ je prospěšný i lidem jiného charakteru, když u nich převládá tento druh myšlení. Je pro svůj uklidňující účinek při traumatu způsobeném určitým stupněm mentálního podráždění i součástí záchranného léku.

Akvamarín Negativní kritéria: Netrpělivost, lehká podrážděnost, překotné reakce, neposednost, nervozita, vyčerpání, nervové vypětí, bolesti hlavy, žaludku, okusování nehtů, tik, poruchy spánku. Tito lidé skáčí do řeči druhým.
Pozitivní kritéria: Trpělivost, dar rychlého porozumění a pochopení, vnitřní nezávislost.
Pomáhá zvládnout mentální podráždění.

Všechno má svůj čas.

Kámen: akvamarín – použití současně s květy, doplňují se, tinktura, esence, na těle.

 

19. Modřín opadavý

Larch Larix decidua

Sebedůvěra – kreativita

Podporuje: Důvěru ve vlastní schopnosti, schopnost vyjádřit se, skok do nového, odvaha, radost ze sebe sama a svých talentů, sebevědomí, kreativitu, spontánnost, odvahu k úspěchu.
Naučíte se: Více se věřit, najít přístup k vlastnímu potenciálu, možnostem, objevit v sobě umělce, s důvěrou se postavit životním výzvám, mít rádi sebe sama takové jací jste.

Užívá se při: Pocitech méněcennosti, přeceňování druhých, sklíčenosti, strachu ze selhání, pochybách o sobě, pocitu vlastní nedostatečnosti, vědomém snižování vlastních schopností, frustraci, nejistotě, školním a zkouškovém strachu jejichž podkladem je nedostatek sebevědomí, neustálém srovnávání se s ostatními, očekávání neúspěchu.

Červené květy na ohnutých větvích modřínu mají pomoci těm, kterým chybí sebedůvěra. Modřín je pro lidi, kteří si nevěří a i když snad mají schopnosti a předpoklady, stojí v pozadí a nechají jiné, aby zaujali jejich místo. Následkem toho si nechají ujít mnohé životní příležitosti, protože nemají dost sebedůvěry. Jak se jim naskytne nějaká příležitost, obyčejně řeknou „to bych asi nezvládl“, jsou plní pochybností o vlastních schopnostech a strachu ze selhání. Kontrastuje to s povahou lidí typu voskovky (5), kteří věří ve své schopnosti splnit určitou úlohu, ale tak pochybují o svém úsudku, že jí odkládají a často se do ní ani nepustí. Dr. Bach říkal „ vrhněme se do života. Jsme tu pro to, abychom získali zkušenosti a poznatky a naučíme se jen málo, jak se nepostavíme vůči realitě a nebudeme se snažit ze všech sil“. Květ modřínu pomáhá těm, kteří nemají dost sebedůvěry, aby byli trochu smělejší a též se mohli vrhnout do života.

Sluneční kámen Negativní kritéria: Nedostatek sebedůvěry, očekávání neúspěchu, pocity méněcennosti, nedostatečný pozitivní postoj k životu, podléhání vlivu jiných.
Pozitivní kritéria: Sebedůvěra, schopnost vidět věci realisticky, iniciativa, otevřenost pro nové názory.
Pomáhá těm, kteří nemají dost sebedůvěry, aby byli smělejší a mohli se vrhnout do života.

Každý den mi nabízí nový začátek.

Kámen: sluneční kámen – použití současně s květy, esence (3 – 5 kapek), tinktura.nebo na těle

 

20. Kejklířka skvrnitá

Mimulus Mumulus guttatus

Statečnost – naděje – důvěra – odvaha

Podporuje: Sebejistotu, odvahu postavit se čelem všem výzvám života, vnitřní sílu, odvahu, připravenost k riziku.
Naučíte se: Překonávat strach, nervozitu a plachost, udělat to, co je nutné, důvěřovat zdaru svých plánů, porozumět svému strachu a objasnit jej.

Užívá se při: Strachu o svoji existenci, strachu z autorit, pojmenovaném a pochopitelném strachu, nejistotě, nervozitě, přílišném „držení se zpátky“, strachu a nervozitě hovořit před větším počtem lidí, strachu z nemoci, smrti, neštěstí, nehod, strachu ze ztráty pracovního místa, bolesti apod., strachu, že selžeme, něco nedovedeme, že se dopustíme chyb a omylů, nenajdeme žádného partnera, strachu ze zkoušky, trémě, strachu z agrese a ze silných citů, potížích s učením způsobených strachem.

Léčí strach ze známých věcí – strach z onemocnění, chudoby, samoty, cestování, smrti nebo zranění – strach z každodenního života. Květ pomáhá při obavách lidem jakékoliv povahy.
Jedna stránka kejklířky však odpovídá určitému typu osobnosti. Lidé s touto povahou jsou plaší, nervózní, stažení a často se obávají jiných. Necítí se dobře mezi lidmi, které neznají a často se v jejich přítomnosti červenají nebo zajíkávají. Nemají rádi společenské setkání, protože neradi vzbuzují pozornost a mají pocit, že jejich nevázanost druhé zastrašuje. Květ pomáhá plachým a ostýchavým lidem, aby nabrali odvahu a čelili strachu. Jejich strach se potom zmírní přesně tak, jako když v tmavém strašidelném pokoji rozsvítíme světlo.

Malachit přírodní Negativní kritéria: Strach z určitých věcí – např. ze tmy, zkoušky apod., fobie, nervozita, přecitlivělost, poruchy spánku, bolesti břicha a hlavy.
Pozitivní kritéria: Odvaha, důvěra, citlivost, porozumění pro druhé, pacientovy ledviny se osvobodí od strachu. Pomáhá získávat odvahu a čelit strachu.

Ve svém srdci nacházím víru, naději a lásku.

Kámen: malachit – neužívat současně s květy, přemrštěná reakce. Možno začít nosit malachit od třetího dne na těle.
 

21. Hořčice rolní

Mustard Sinapis arvensis

Výdrž – nalezení smyslu – přeměna – metamorfóza – ulehčení – útěcha

Podporuje: Novou životní sílu, odvahu, schopnost vydržet a nevzdávat se v období deprese, poznání, že v bolesti a utrpení je šance poučení a přeměny, poznání, že deprese jsou upozorněním nebo voláním duše po změně.
Naučíte se: Vydržet a unést vaše zoufalství a duševní tíseň, rozpoznat a vnímat netušené možnosti života, přinést do tmavé fáze vašeho života trochu více humoru a lehkosti, důvěřovat „procesu smrti a zrození“.

Užívá se při: Depresích, jejichž příčina není známa, nezájmu, sklíčenosti, lhostejnosti, otupělosti, pokleslosti na mysli, beznaději, nedostatku síly k dalšímu životu, nechutenství, uzavření se do sebe, smutku, že další život ztratil smysl, depresivních stavech v pubertě, krizi středního věku.

Hořčice je květ na ten druh deprese, která člověka obklopí jako tmavý oblak a zakryje slunce a radost ze života.
Nálada se změní na melancholické trápení a srdce je těžké jako olovo. Lidé, kteří trpí na stavy, které léčí hořčice, jsou velmi nešťastní, ale když se jich zeptáte, proč se tak cítí, sami neznají důvod. Často říkají, že mají všechno, co si přejí, milující rodinu, pohodlný domov, dovolené, žádné finanční problémy, a přece se cítí tak mizerně a sami nevědí proč. Ale hořčičná deprese nikdy nemá příčinu. Nálada klesne bez zjevného důvodu, zůstane taková celé dny, týdny ba i měsíce, až se najednou zvedne přesně tak jako klesla, až na to, že ten stav se vrací znovu a znovu v kolísavém cyklu. Květ pomáhá rozptýlit tmavý oblak, který zastínil život těchto lidí a tím umožní, aby slunce znovu rozjasnilo jejich mysl.

Vesuvian přírodní Negativní kritéria: Rychle přicházející a odcházející periody hlubokého smutku bez jasné příčiny, smutek duše, těžká melancholie, introvertní zaměření.
Pozitivní kritéria: Radost, stabilita ve dnech dobrých i zlých, schopnost zvládat životní zkoušky a těžkosti.
Pomáhá rozptýlit tmavý mrak, aby znovu zasvítilo slunce.

Věřím ve šťastnou budoucnost.

Kámen: vesuvian (křemičitan) – použití současně s květy, esence, tinktura nebo na těle.

 

22. Dub mohutný

Oak Quercus robur

Ustoupit – uvolnit

Podporuje: Vyrovnání mezi přijímáním a dáváním, obnovení ženské pasivní stránky, připuštění si slabosti, poznání, že odnímáním problémů a břemen z druhých je oslabujeme a dokonce zbavujeme svéprávnosti.
Naučíte se: Přebírat zodpovědnost za sebe a své skutky a nikoliv za druhé, důvěřovat, že se nemusíte o vše starat, zachovávat míru, být hravý a uvolněný, méně se vyčerpávat, dopřávat si více klidu a odpočinku, být k sobě shovívavější a něžnější, rozpoznávat, že v mnoha případech je neudělat nic pravá a jediná pomoc, také jednou to vzdát.

Užívá se při: Velkém duševním a tělesném zatížení, zoufalství, přehnané výdrži přes nadměrné zatížení a vyčerpání, sklíčenosti, zarputilosti, pocitu, že bez odpovědnosti a výkonu nemohu být důležitý, přepracovanosti, velkém vědomí povinnosti a odpovědnosti, vyčerpání vlastních sil, pocitu, že se zhroutím, neúprosnosti k sobě sama, pocitu být neúprosný a vše dělat lépe, než ti ostatní.


Lidé tohoto typu mají velmi málo negativního – jsou to bojovníci, nevzdávají se naděje a nepodléhají nepřízni osudu. Jsou pevní a spolehliví, přesně jako dub a ostatní si často chodí k dubu pro radu a útěchu. Když onemocní nebo se stanou jinak nezpůsobilými, budou bojovat bez ohledu na to, že jejich tělo volá po odpočinku. Takové omezení považují za překážku. Jednoduše si vyhrnou rukávy a dají se do toho! Ale někdy tito lidé mohou věci přehnat, a přestože ignorovali varovné signály únavy a bolesti, pak zjistí, že už nemají sílu. Cítí se proto nešťastní a nahněvaní na sebe a právě teď jim květ dubu pomůže znovu získat síly.

Negativní kritéria: Typ poraženého a vyčerpaného bojovníka, který se nikdy nevzdává, přepracovanost, neschopnost odpočívat, člověk pracuje i za ostatní. Fluorit
Pozitivní kritéria: Vytrvalost, síla, schopnost překonávat překážky, pracovitost, svědomitost, spolehlivost.
Pomáhá znovu získat sílu.

Odpuštění je klíčem ke štěstí.

Kámen: fluorit – použití současně s květy, tinktura nebo na těle.
 

23. Oliva

Olive Olea europea

Porozumění tělu – síla – regenerace

Podporuje: Zotavení po velkém tělesném a duševním zatížení, uvědomění si vlastních hranic a zátěže, proudění životní energie, vitalitu, uvolnění, vnitřní klid.
Naučíte se: Nalézt pravou míru v nasazení pro sebe a druhé, přes zatížení se nezříkat vlastních potřeb, dovolit si více odpočinku, také jednou říci NE, hospodárněji zacházet s vlastními silami, cítit vnitřní zdroj sil.

Užívá se při: Nedostatku sil, nadměrném tělesném a duševním vyčerpání, nespavosti z přepracovanosti a vysílení, velké školní zátěži ve zkouškovém období, přetížení z rychle za sebou následujících osudových ran, nemoci členů rodiny, oslabování vlastního zdraví, poruchy spánku, těžké nebo rychlé za sebou následující porody.

Tento květ je na vyčerpanost, nemocní jsou jakoby vyždímaní z energie, cítí se velmi unavení a nemohou dál. Olivová únava se liší od habrové (17), protože olivoví lidé jsou unavení z přepracovanosti a přílišné námahy. Habroví lidé se nedokážou nadchnout ani natolik, aby začali pracovat. Jak se náhle jejich síly tímto způsobem vyčerpají, život sám se stává pro olivové lidi těžkým a nakonec se z něho vůbec netěší. Když se dostanou do tohoto stavu, oliva jim pomůže obnovit a doplnit ztracenou energii. Pomáhá také těm, kteří se připravují na zkoušky a těm, kteří jsou zapojení do složité a namáhavé duševní práce, jako těm, kteří jsou fyzicky vyčerpaní. Doporučuje se užívat i v rekonvales­cenci, když je pacient slabý a unavený.

Apatit Negativní kritéria: Úplné vyčerpání, extrémní únava těla i ducha, nehospodárnost s životní energií.
Pozitivní kritéria: Nevyčerpatelný zdroj energie, regenerace sil a znovunabytí rovnováhy, flexibilní reakce v náročných obdobích života.
Pomáhá doplnit a obnovit ztracenou energii.

Celou mou bytostí proudí energie světla a lásky.

Kámen: apatit – použití současně s květy, tinktura, esence nebo na těle.

 

24. Borovice lesní

Pine Pinus sylvestris

Uvolnění se z pocitu viny – sebeúcta – právo na existenci

Podporuje: Pocit, že jsem vítán a mám právo na život, pozitivní rozebrání a diskusi na téma „mé provinění, má vina“,osvobození se od povinnosti plnit co se ode mne očekává, odloučení se od rodičů, lásku k sobě samému, nesugerovat si pocity viny.
Naučíte se: Připustit si větší práva, nepřipustit nespravedlivé zacházení, nedomýšlet si něco jiného, rozvinout vědomí vlastních hodnot, nepředhazovat si stále něco, přijímat se takoví jací jste, postavit se svým pocitům viny, že dělat chyby je lidské, umět se sama sebe vážit.

Užívá se při: Silných pocitech viny, stálém předhazování si něčeho, sebe zatracování, vysoké náročnosti na sebe, masochismu, sebetrýznění, nedostatku sebevědomí, častém špatném svědomí, pocitu zodpovědnosti za chyby a selhání druhých, stydlivosti, přemrštěné skromnosti.

Vhodná na pocity viny. Může se táhnout z minulosti a postižený ji nosí v sobě dlouhé roky nebo ji může způsobit nedávná událost. Tento květ často potřebují ti, kteří se cítí vinní i za chyby jiných a vždy se omlouvají. Jsou plní výčitek svědomí a vyčítají si to i tehdy, když neudělali nic špatného.výčitky, nesmělost, zodpovědnost za chyby druhých, zbabělost, podceňování sebe sama, touha se obětovat, špatné svědomí.

Kovelín Pozitivní kritéria: Odpuštění sobě samému, akceptování sebe sama, trpělivost, pokora, skromnost, soucítění s druhými.
Negativní kritéria: Pocity viny, sebeobviňování, výčitky, nesmělost, zodpovědnost za chyby druhých, zbabělost, podceňování sebe sama, touha se obětovat, špatné svědomí.
Pomáhá zvládnout pocity viny.

Odpuštění je klíčem ke štěstí.

Kámen: covellín (CuS – sulfid měďnatý) – použití současně s květy, jen na těle, lze každý večer pokládat covellín na chvíli na břicho.

25. Kaštan červený

Chestnut red Aesculus carnea

Mírnost – důvěra

Podporuje: Zbavení se strachu o druhé, pozitivní myšlení, důvěru, že každý člověk má svou vlastní boží ochranu, a proto se nemusí „starat“ o druhé.
Naučíte se: Odpoutat se od svých bližních a důvěřovat, že se ochrání sami, získat zdravý odstup od problému druhých, pochopit, že přílišná starost o druhé je pro ně zatěžující, pozitivně myslet, rozpoznat, že kvůli vašemu strachu se může naplnit vaše negativní očekávání.

Užívá se při: Přehnaném strachu a starosti o druhé, potřebě kontrolovat příbuzné, vměšování, negativních očekáváních, „může se stát něco zlého“, ovlivňování, obětování se pro druhé.

Tento květ pomáhá těm, kteří se bojí, že se jejich milovaným něco přihodí. Je přirozené, že se obáváme, když jsou děti poprvé z domova nebo když náš partner musí daleko cestovat, však pro lidi tohoto květu takový strach přesahuje rozumnou míru a začínají se zoufale obávat, že se jim přihodí neštěstí, že dostanou zápal plic , když se dostatečně neoblečou, že jejich partner bude mít nehodu a nemůže se uklidnit, dokud se jejich milovaní nevrátí opět domů. Tito lidé se nebojí o sebe, jejich obavy se týkají zdraví a bezpečnosti své rodiny. Protože se velmi bojí a dělají se starosti, mají sklon trápit se a rozčilovat stejně jako typ čekanky, ale jejich láska se nestává sobeckou a vlastnickou. Čekankoví lidé často zahrnou své milované velkou láskou a starostlivostí, až jim je to na obtíž. Takové obavy mohou vést k podobnému strachu u dětí a tak je ochudit o jejich přirozené sebevědomí. Kaštanový květ pomáhá těmto lidem, aby se zbavili strachu a aby lásku a starostlivost o rodinu viděli skrz obzor racionálního myšlení a skutečné situace.

Jantar Negativní kritéria: Přehnaná starost a obavy o jiné, silné emocionální spojení s druhými lidmi v centru solar plexus, neschopnost být v srdečním centru, nedostatek důvěry a pozitivního myšlení.
Pozitivní kritéria: Pozitivní myšlenky, víra v dobré konce, důvěra, odvaha, spojení s druhými prostřednictvím energie lásky vyzařující ze srdečního centra.
Pomáhá zbavit se strachu, abychom racionálně mysleli na rodinu a na lásku.

Všechny mé myšlenky jsou pozitivní.

Kámen: jantar – užití současně, na těle, esence.

26. Devaterník penízkovitý

Rock rose Helianthemum nummularium

Uklidnění v krizi

Podporuje: Uklidnění během akutního strachu, statečnost, důvěru v boží ochranu, ochranu při velké senzibilitě a otevřenosti, zklidnění v oblasti solar plexu.
Naučíte se: Nebrat si to tak, při katastrofách a v náhlých případech zachovat klid, adekvátně reagovat na těžké situace.

Užívá se při: Strachu, který můžeme pojmenovat nebo při strachu iracionálním, sklonech k panice, kde jiní by reagovali jen se strachem, ztrátě orientace, přehnané reakci, dramatizování situací, symptomech strachu jako třes kolen, náhlé pocení či mdloby, silné depresi, silném zčervenání nebo náhlém zblednutí, koktání, neschopnosti promluvit, pocitech ochromení strachem, strašidelných snech, neklidném spánku a nočních můrách.

Obsidián Tento květ je na panický strach, hrůzu, paniku. Nemusí být vždy založený na rozumném důvodu a přesto je velmi reálný. Ti, kteří trpí takovými stavy mysli jsou skutečně vyděšení a mohou se třást nebo potit strachy. Tento strašný strach může být výsledkem děsivé nehody, způsobující hrůzu z cestování, vážné operace, hospitalizace apod. Devaterník je vhodný ve všech těchto případech a pomáhá jak dětem tak i dospělým, které trápí děsivé sny. Nezaměňujte si ho s kejklířkou (20), květem na všecky známé stavy strachu. Jak strach vyvolá paniku nebo hrůzu, tehdy je vždy vhodnější květ devaterníku.


Negativní kritéria:
Pocity hrůzy a paniky, bušení srdce, zpocené ruce, bolest v solar plexu, nervová labilita a zhroucení, bezvědomí.
Pozitivní kritéria: Odvaha, vytrvalost v extrémních situacích, zharmonizování centra solar plexus, pocity štěstí a bezpečí.
Pomáhá zbavit se děsivých snů.

Jsem v kontaktu se svou duší.

Kámen: obsidián – použití současně s květy, doporučuje se však s ohledem na intenzivní zpracování dřívějších zážitku začít až třetí den po květové esenci, kámen na těle.