Esence 27 - 38

 

27. Voda z léčivých pramenů

Rock water Rock water

Spontánnost – flexibilita – mírnost

Podporuje: Čilost, pružnost, mírnost, ženskou stránku u muže a ženy, umění ustoupit, toleranci, měkčí a pasivnější stránku v nás, tok naší energie, vnitřní uvolnění a svobodu, něžnost.
Naučíte se: Být k sobě a druhým povolnější, shovívavější a klidnější, chápat, že vnitřní vývoj se nedá vynutit vnější námahou a aktivitou, nechat se s důvěrou unášet proudem života, že bez lásky k sobě a druhým duše „schne a tuhne“.

Užívá se při: Přísnosti k sobě a druhým, tvrdosti, rigiditě, neohebnosti, nátlaku, tuhosti a ulpívání na principech, přehnané ctižádosti, fanatismu, velkých morálních požadavcích, přísných výchovných metodách (otužování dětí), velké disciplíně a nemilosrdnosti vůči sobě a druhým, účelové orientaci, strnulosti, bezcitnosti vůči sobě a druhým, tělesné prkennosti, sebezapření, silná snaha o perfektnost.

Křišťál Lidé s touto povahou jsou na sebe tak přísní, že dokážou žít podle tvrdého režimu a pevných norem. Mohou být velmi nábožensky založení nebo řídit svůj život podle jiných vysokých ideálů a ve snaze jich dosáhnout se ubírají přesně vytyčenou cestou a za každé vybočení se přísně trestají. Ve všem, co dělají, dbají na dokonalost. Nemají rádi lajdáckost a lenivost. Nedostatky jiných však nekritizují otevřeně, ale hrají si na mučedníky, ukazujíce svůj nesouhlas tak, že slouží druhým jako následováníhodný příklad. Jsou upjatí a pyšní na svůj strohý životní styl. Nikdy by tento květ nepotřebovali, kdyby se jejich normy nestaly tak krutými a neoblomnými, že si jimi odepírají i tu nejmenší radost ze života. Může to vést k velkému napětí, výčitkám a neštěstí. Voda pomáhá těmto lidem, aby se stali shovívavějšími a méně přísnými.


Negativní kritéria:
Velká sebedisciplína, potlačování osobních potřeb, vitality, sexuality apod., tvrdost vůči sobě samému, snaha být vzorem pro druhé.
Pozitivní kritéria: Vnitřní radost a mír, osvobození, schopnost přizpůsobení se a schopnost nechat odejít mentální koncepty, radost ze života.
Pomáhá, aby se lidé stali shovívavějšími a méně přísnými.

Přijímám nové poznatky a nechávám se unášet řekou života.

Kámen: křišťál  – použití současně s květy, tinktura, esence (3 – 7 kapek) nebo na těle.

28. Chmerek roční

Scleranthus Scleranthus annuus

Rozhodnost – schopnost rozlišování – rovnováha – vyvážení

Podporuje: Nalezení vlastního středu, vnitřní vyrovnání, rovnováhu, srozumitelnost, rozhodnost, vyrovnání mezi dvěma extrémy jako: nebetyčně jásající – k smrti zasmušilý, velký hlad – nechutenství, přísnost – nadměrná poddajnost, měkkost – tvrdost, apatie – přehnaná živost, vyrovnanost.
Naučíte se: Důvěřovat vlastním rozhodnutím, lépe zacházet s vlastní energií, být vyrovnanější, cítit, co chcete a uskutečňovat to, reagovat spontánněji.

Užívá se při: Frustraci, váhavém jednání, náhlých změnách nálad, nevyrovnanosti, nerozhodnosti, náladovosti, nevypočitatelnosti, nejistotě, labilitě, neklidu, nespolehlivosti, nestálosti, těkavosti, rychlé změně mínění, vrtkavosti, nestálosti.

Tato malá rostlinka pomáhá těm, kteří trpí citovými těžkostmi způsobenými nerozhodností. Tito lidé se nedokážou rozhodnout mezi dvěma věcmi ať už v každodenním životě, nebo když se jedná o důležité rozhodnutí. Toto dilema vzniká, kdykoliv si mají z něčeho vybrat. Když nakupují a uvidí dvě pěkné košile, dovedou strávit mnoho času prohlížením jedné i druhé ve snaze se rozhodnout, která se jim víc líbí. I když si nakonec vyberou, stále mají pochybnosti, jestli si vybrali dobře. Mohou váhat u pokladny, vrátit se a položit košili zpátky do regálu a za pět minut si ji znovu vzít, že se nakonec rozhodnou, že si ji koupí. Takový „ping-pongový“ stav mysli způsobuje těmto lidem duševní trauma. Většinou se nesvěřují se svými těžkostmi jiným lidem, jako to dělá typ olověného kořene (5). Bojují se svou nejistotou, což může být pro ně velmi unavující a vyvolávat duševní podrážděnost. Květ chmerku pomáhá těmto lidem zaměřit svoje myšlenky tak, aby jasněji viděli své možnosti a naučili se poznávat své vědomí. Tento květ je vhodný a při proměnlivých náladách. Hodí se vždy, když dochází k prudkým změnám nálady - opakují se stavy radosti a pláče, laskavosti a hněvu atd. Květ je vhodný i při nevyvážené povaze, když mysl neví, kudy se ubírat. Pomáhá i při nevolnosti z cestování, když vozidlo příliš natřásá.

Chryzokol Negativní kritéria: Nerozhodnost, roztěkanost, vnitřně nevyrovnaný typ, rychle měnící své nálady a názory, pláč, smích, nespolehlivost, nesoustředěnost, roztržitost, pochyby.
Pozitivní kritéria: Rozhodnost, soustředěnost, vnitřní rovnováha, uklidnění, jistota.
Pomáhá lidem zaměřovat své myšlenky tak, aby jasněji viděli své možnosti a naučili se poznávat své vědomí.

Naslouchám svému srdci.

Kámen: chryzokol – použití současně s květy, kámen přikládáme na čelo nebo jej nosíme na těle, v kapse, držíme v ruce.

29. Snědek okoličnatý

Star of Bethlehem Ornithogalum umbellatum

Regenerace po traumatizujícím zážitku

Podporuje: Klid a trpělivost během nehod a překonávání traumatizujících událostí, špatných zpráv, všeobecně nebezpečných situací, osudových ran apod., srozumitelnost, duchapřítomnost, vyrovnání se se šokem harmonizaci těla, ducha a duše po traumatu.
Naučíte se: Pochopit smysl osudových zážitků, zvládnout je a učit se je přijmout, rychle a adekvátně reagovat a poznat, co musíme učinit v krizové situaci.

Užívá se při: Šoku, krizi, duševních bolestech, obavách a starostech, zablokování životní energie, duševně nezpracovaných příhodách z minulosti i přítomnosti, velkém úleku, teroru, zděšení, hrůze, potlačených zážitcích, které zasahují daleko zpátky do minulosti, chronických onemocněních a bolestech, jejichž léčení bylo dosud neúspěšné a způsobených nezpracovanými zážitky šoku.

Květ je vhodný vždy při duševním otřesu a traumatických stavech např. při nehodě, nepříjemné zprávě nebo při děsivém pohledu. Při bolestivé ztrátě blízkého pomáhá překonat žal a zmírnit bolest a smutek. Někdy je těžké vyjádřit utrpení, které prožíváme při ztrátě blízkého, chce se nám plakat, ale slzy nepřicházejí.
Snědek pomáhá překonat tento stav a osvobodit mysl od smutku. Duševní otřes může přetrvávat a projevit se různými způsoby někdy i mnoho roků po příčinné události. I když hledáme lék na jiné těžkosti, ale došlo k otřesnému zážitku, který může být příčinou problémů, je vhodné současně použít chmerek. Když můžeme šok léčit okamžitě, negativní účinek traumatického stavu se zmírňuje. Proto je snědek jedním z pěti květů, které dr. Bach zahrnul do záchranného léku.

Rodonit světlý Negativní kritéria: Hluboký zármutek při úmrtí či nehodě, trauma z dětství i hluboké minulosti, koktavost, špatné vyjadřování, nestabilita, následky psychického či fyzického šoku, silné bolesti.
Pozitivní kritéria: Utišení duše a bolestí, vnitřní síla a probuzení se, regenerace, posílení nervového systému, útěcha, schopnost orientace, energetické pročištění.
Pomáhá osvobodit mysl od smutku.

Zbavuji se všeho negativního.

Kámen: rodonit – použití současně s květy, tinktura, esence (4 – 7 kapek) nebo na těle.

30. Kaštan jedlý

Sweet chestnut Castanea sativa

Zemři a povstaň – transformace

Podporuje: Důvěru v Boha, schopnost vytrvat, víru v Milost, důvěru ve vlastní vnitřní světlo, novou životní odvahu, odevzdání se vlastní vnitřní přeměně.
Naučíte se : Svěřit svůj žal někomu jinému, důvěřovat, že jestliže je nouze nejvyšší, pomoc je většinou velmi blízko, vydržet těžké období, postavit se této výzvě a z krize se něco naučit, připustit a neodmítnout kompetentní pomoc.

Užívá se při: Velkém smutku, zoufalství a utrpení, bezvýchodné situaci, pocitu, že je to již k neunesení, beznaději, bezmocnosti, velké duševní lítosti, žalu, bolesti a starostech, depresích, selhání všech vlastních sil a možností, velké vnitřní prázdnotě a tmě, „nejtmavější noci v duši“.

Tento květ je na mučivou duševní úzkost, pocit úplného zoufalství, když není světlo na konci tunelu. Těm co mají takové stavy se zdá, že v životě jim už nic nezůstává a jsou takoví smutní, zlomení a zubožení, že si mohou přivodit fyzické těžkosti.
Cítí se nešťastní, že si někdy přejí zemřít i když o sebevraždě vážně neuvažují, neboť nevěří, že smrt by je mohla vyléčit z jejich bolesti. Nenacházejí východisko ze své vnitřní temnoty a život jim nepřináší žádné potěšení. Kaštan pomáhá rozhrnout závěs beznaděje a navrátit víru. Horizont se začíná rozjasňovat, do jejich života se vrací naděje a jejich trápení se končí.

Negativní kritéria: Nejhlubší zoufalství, beznaděj, nezvládnutelná vnitřní bolest – např. při úmrtí, těžké nemoci, bezvýchodná situace, bloudění ve tmě.
Pozitivní kritéria: Vysvobození, důvěra ve vyšší vedení, znovunalezení sebe sama, pochopení změny a nové šance, víra, schopnost zvládat životní překážky. Zirkon přírodní
Pomáhá rozhrnout závěs beznaděje a navrátit víru.

Po každé noci přichází nové ráno.

Kámen: zirkon – použití současně s květy, přikládat na tělo, brát do ruky v zoufalé situaci, pokládat na solar plexus maximálně na 1h. – působí velmi intenzivně.
 

31. Sporýš lékařský

Vervain Verbena officinalis

Zdrženlivost – odměřenost – uvolnění

Podporuje: Vysílání pozitivního vědomí, klid, pochopení, že k dosažení jednoho cíle existují různé cesty, odpoutání se, propuštění, poznání, že misionářské chování vůči okolí jej mobilizuje a vyvolává v něm odpor a tím věci škodí.
Naučíte se: Využívat v životě více mírnosti a klidu, méně se vyčerpávat, nechat ostatním jejich pravdu a přesvědčení, něco nabídnout spíše než diktovat, láskyplnému upozornění místo přemlouvání, nechat druhé najít jejich vlastní ideály, důvěřovat a odpoutat se, opustit, když nastoupí překážky, rozpoznat, že velké ideály a cíle jsou dosažitelné jen s klidem, rozvážností a důvěrou.

Užívá se při: Přehnané starostlivosti o druhé, přehánění, tlaku, velkém vnitřním neklidu, nepokoji, euforii, přehnané aktivitě, pocitu, že všechno umím nejlépe a fixních představách, co ostatní mají dělat, aby byli zdraví a šťastni, silné umíněnosti, zarputilosti, zarytosti.

Morganit Lidé tohoto typu jsou velmi principiální a řídí se vysoce mravními zásadami. Když jsou konfrontovaní se situací, která je v rozporu s jejich ideály, cítí povinnost vyjádřit svůj názor. Přitom usilují přesvědčit a získat si své posluchače. Stejně jako lidé typu vody skalní (27) patří k perfekcionistům, ale víc se zajímají o podporu a růst druhých – obvykle těch, co prohrávají nebo nemají stejné práva - než o sebe samé. Lidé typu sporýše se vážně zajímají o takové oblasti života jako je životní prostředí, politika, náboženství, hlad ve světě, bydlení a chudoba, a jejich zájem často vyúsťuje do aktivit v rámci nátlakových skupin - píší poslancům, zúčastňují se demonstrací a podobně. To je zároveň uvolňuje. Jak nemohou najít způsob jak uplatnit svou životní sílu a úpornost, stávají se znechucení a nespokojení. Sporýšoví lidé mají sklon k neustále aktivitě, k stálému pohybu, obvykle pracují současně ve více zaměstnáních a jejich mysl je už dopředu zaměstnaná tím, co mají nejblíže udělat. Mají rádi náročné úlohy a umí se celkem zanítit, ale vzhledem k jejich povaze se tak vloží do svých záměrů, že nejsou schopní oddychovat a pociťují neustálé napětí, jakoby žili stažení pružným obvazem. Květ sporýše jim pomůže polevit, takže dokážou odpočívat a regenerovat své síly.

Negativní kritéria: Přepracování, stres, vnitřní napětí, přepínání, fanatismus, impulzívnost, podrážděnost, nervozita, neschopnost uvolnit se, rychlé pohyby a řeč, šlachovitý typ.
Pozitivní kritéria: Sebedisciplína, nadšení, inspirace, vnášení světla do života druhých, vnitřní vyrovnanost, harmonie a rovnováha na všech úrovních.
Pomáhá polevit, odpočívat a rezervovat své síly.

Harmonie vyrůstá ze srdce s vědomím, že je chráněna.

Kámen: morganit (růžový beryl) – použití současně s květy, tinktura, esence nebo na těle.

32. Vinná réva

Vine Vitis vinifera

Ohleduplnost – sloužit a dát prostor

Podporuje: Moudré a smysluplné využití vlastní moci a síly, „držení se zpátky“ a poskytnutí prostoru také ostatním. Pozitivní autoritu a vedení.
Naučíte se : Sloužit místo ovládat, využít sílu a moc skrytou ve vás pro dobro lidstva, těšit se z úspěchu druhých, vzdát se potřeby být vždy středem pozornosti, respektovat život a prostor druhých, dát svobodu, volnost, vašim příbuzným a podřízeným nechat právo na sebeurčení, důvěřovat ostatním.

Užívá se při: Touze po dominanci, svéhlavosti, tyranii, útlaku, vykořisťování druhých, aroganci, povýšenosti, „macho“- chování, bezohlednosti, touze po moci, neohebnosti v chování, časté hádavosti, bezcitnosti, mentorování, panovačnosti, velikášství.

Vinná réva je pro lidi sebevědomé, vlivné, vhodná pro vůdce a vládce. Dokonale znají své záměry a bez rozpaků rozhodují a berou zodpovědnost za sebe i za druhé. Jsou ctižádostiví a odhodlaní, dovedou se s jistotou vypořádat se životními problémy.
V pracovním týmu se ujímají vedení, řídí a usměrňují s nespornou přesvědčivostí. Spíše řeknou „uděláte TOTO“, než „udělali byste to takto?“ nebo „mohli byste udělat toto?“.Stejně jako u sporýše lidé typu vína mají ustálené názory , ale když by sporýš zkoušel přesvědčit druhé o své pravdě vysvětlováním a argumenty, víno nebude o věci diskutovat. Přednese svůj názor a hotovo. Někdy se však může projevit jako velmi náročný a tvrdý, a tak emocionálně ochromovat své podřízené, kteří nemají dost sil a povahu na to, aby čelili nelítostnému vínu. Jemná a vždy úslužná zeměžluč (4) je často jeho obětí. Děti vínové povahy jsou náročné, agresivní, stávají se vůdci dětských skupin a bývají postrachem slabších a jemnějších povah. Květ vína neodnímá sebejistotu a vůdcovství, jsou to vlastnosti určitě pozitivní, ale jak převládnou negativní stránky vínové povahy, květ pomáhá těmto lidem zbavit se krutosti a drsnosti a projevovat víc porozumění k postojům jiných a menší kondice slabších.

Lazurit přírodní Negativní kritéria: Touha po moci a zneužívání moci, panovačnost, ctižádostivost, nepoddajnost, nadřazenost, diktátor a malý tyran, myslí hlavou a ne srdcem, tvrdé chování k druhým.
Pozitivní kritéria: Schopnost pomáhat druhým, být nástrojem vyššího vedení, přirozená autorita a prosazení se, moudrý vůdce, schopnost dát své schopnosti ve prospěch celku.
Pomáhá zbavit se krutosti a drsnosti a projevit více porozumění.

Vládnout znamená sloužit.

Kámen: lapis lazuli, lazurit – použití současně s květy, harmonicky se doplňují.

33. Ořešák vlašský

Walnut Juglans regia

Prolomení  – nový začátek  – porod

Podporuje: Uskutečnění toho, co jsme si určili, chrání nás před negativními vlivy, uvolnění, osvobození se od starého a ponoření se v nové, duševní proces „zemřeš a budeš“, tělesný porod, růst zoubků u malých dětí a výměna mléčných zubů u větších dětí, nesmlouvavost, přímočarost, důslednost.
Naučíte se: Dodržovat svá předsevzetí, zvládnout „průlom“, zůstat věrný sám sobě, podniknout potřebné kroky, nenechat se ovlivnit názory druhých.

Užívá se při: Podléhání vnějším vlivům, obavách z názorů a úsudků druhých, sklonech přijímat negativní a oslabující energie od ostatních (např. při terapeutických rozhovorech, masážích a ostatních ošetřeních), kolísavosti, nestálosti, váhavosti, otálení, novém a těžším období v životě jako nástup do mateřské školky, školy, pubertě, odloučení, odchodu od rodičů, rozvodu, odchodu do důchodu, duševních problémech v těhotenství.


Ořech je květ změny.Pomáhá těm, co mají problémy zdomácnět v novém prostředí, v novém zaměstnání, v nových podmínkách, v cizí zemi nebo v novém bydlení. Pomáhá překonat spojitost s minulostí, aby život získal opět jiskru, osvobodit se od starých vazeb a vzpomínek. Hodí se při každé životní změně, uzavření manželství, rozvodu nebo změny bydliště až po takové období vývoje jako jsou první zuby, puberta, menopauza, mohou pomoci před porodem a při změnách v době menstruačního cyklu. Květ nám též pomáhá držet se zvolené životní dráhy, chrání nás před názory a vlivem jiných, kteří nás mohou svést z cesty, před rušivými vlivy prostředí, které mohou narušit náš klid a zesměšňovat naše myšlenky a způsobit ztrátu orientace při směřování k pravému cíli. Lidé, co potřebují tento květ, jsou často velmi citliví a lehko se dají znepokojit takovými vlivy. Květ pomáhá vést nás tak, abychom neztratili cestu.

Peridot přírodní Negativní kritéria: Přechodný pocit nejistoty, frustrace plynoucí z minulosti, kolísavá mysl a snadná ovlivnitelnost v rozhodujících nových fázích života, skepse.
Pozitivní kritéria: Umožnění nového životního kroku – např. změna zaměstnání, rozvod apod., nový začátek, nezaujatost, opuštění minulosti a vykročení ze „starého kruhu“.
Pomáhá vésti nás přes všechno, abychom neztratili cestu.

Každé mé pozitivní rozhodnutí mě přibližuje k cíli.

Kámen: peridot (olivín, chryzolit) – nejdříve začít užívat esenci květu, od druhého dne možno nosit na těle peridot nebo držet v ruce, tinktura nebo na těle.

34. Žebratka bahenní

Water violet Hottonia palustris

Sblížení – upřímnost – otevřenost – pokora

Podporuje: Vztahy mezi lidmi, otevřenost, blízkost, důvěru k druhým, schopnost ukázat své city, radost být ve společnosti s druhým, pocit být ve spojení s druhými, proudění energie.
Naučíte se: Lépe vnímat sebe a své city, otevřeněji se setkávat s ostatními, neukrývat se za svou vlastní „ochrannou zdí“, pochopit proč se tak uzavíráte, požádat, umět přijmout, pouštět se do hovoru s partnerem, přáteli, kolegy apod., nacházet více radosti.

Užívá se při: Distancování se, lhostejnosti, nevšímavosti, upjatosti, nepřístupnosti, přehnané uzavřenosti, přemrštěné sebejistotě, blahosklonnosti, hrdosti, strachu z opravdové blízkosti a intimity, mlčenlivosti, přehnaném zdůrazňování intelektu, izolaci, cynismu, strnulosti, tvrdošíjnosti, rezervovanosti, znevážení, opouzdření se, potlačení a odmítání citů, dobře skryté nejistotě.

Podobně jako u dubu a vína i povaha žebratky je velmi pozitivní. Tito lidé, tak jako rostlina samotná jsou hrdí a vzpřímení. Upřednostňují v životě klid a z tohoto důvodu mají sklon k zdrženlivosti. Kunzit Pohybují se rozvážně, nejsou těžkopádní a náladoví, ale vyrovnaní a sebejistí. Nejsou to příliš společenští lidé a vyhledávají spíše společnost několika dobrých přátel než velká společenská setkání. Jejich vzhled je vyjímečný a rádi zůstávají sami sebou. Jsou připravení poradit, když jsou o to požádaní, ale nepokoušejí se ovlivňovat nebo míchat se do věcí jiných, stejně nehovoří o svém zdraví nebo věcech dotýkajících se jiných. Proto trpí a tiše snášejí svůj smutek, schovávají se za tenký závoj a mají sklon udržovat si od svého okolí odstup. Tento závoj se může stát těžko překonatelnou bariérou až žebratka zjistí, že lidé mají před ním respekt, považují ho za zdrženlivého a nepřístupného, pohrdavého a blahosklonného, což v něm vyvolává ještě větší osamělost. Květ žebratky mu pomáhá prolomit tuto bariéru, vycházet s lidmi přátelsky a přitom si nadále udržet svou klidnou hrdost a vyrovnanost bez toho, aby působil nadutě a povýšeně.


Negativní kritéria:
Pýcha, vnitřní rezervovanost, hrdost, povýšenost, chladnost, nevyléčitelné kožní nemoci, ztuhnutí kloubů – kyčlí, kolen, šíje, ramen, touha po klidu a samotě.
Pozitivní kritéria: Pokora, moudrost, tolerance, svědomitost, nezávislost, klid, důvěra, sebevědomí.
Pomáhá vycházet s lidmi přátelsky a udržet si svou hrdost.

Ve svém životě dělám vše s láskou a pokorou.

Kámen: kunzit – použití současně s květy, tinktura, esence (2 – 4 kapky) nebo na těle.

35. Kaštan bílý

White chestnut Aesculus hippocastanum

Soustředění – koncentrace

Podporuje: Klid a duševní mír, klidný, nerušený spánek, oproštění se od myšlenek během meditaci, koncentraci během učení a ve škole (na univerzitě), „uvolnění“ hlavy, důvěru, že rozřešení problému nastane ve správném čase, žít opět přítomností, soustředění.
Naučíte se: Uvolnit se, uspořádat si myšlenky, zbavit se neustále kolujících myšlenek, lépe pochopit, proč si nedokážete uvolnit hlavu od určitých problémů a potíží, zamyslit se nad konflikty s druhými a vyřešit je.

Užívá se při: Školních problémech, jejichž příčinou je nedostatek koncentrace, neustálém myšlení na své starosti a problémy, únavě, trudnomyslnosti, napětí, především v oblasti hlavy, vyčerpání, potížích s usínáním v důsledku neustálého hloubání a přemýšlení, neustálým zabýváním se jedním problémem, neustále se vracejících myšlenkách, roztržitosti.

Tento květ se hodí vždy, když mysl znepokojují obavy a opakující se nežádoucí myšlenky.
Dr. Bach ho nazval „květ gramofonové desky“, protože úporné myšlenky, vnitřní polemika a konverzace se sebou samým se neustále opakuje jako dlouhohrající deska, je těžké ji zastavit, vyčerpává a znemožňuje koncentraci. Kaštan bílý pomáhá zbavit se tohoto duševního kolotoče a vrací mysli klid.

Negativní kritéria: Určité myšlenky krouží v hlavě a člověk se jich nemůže zbavit, vnitřní rozhovor sám se sebou či druhými, špatný spánek, nervozita, napětí.
Pozitivní kritéria: Pomáhá koncentrovat se na meditaci, vyrovnanost, vnitřní klid a mír, konstruktivní využití mentální úrovně. Safír přírodní
Pomáhá zbavit se duševního kolotoče a vrací mysli pokoru.

V mé duši je klid a mír.

Kámen: safír  – doplňují se, vytestovat použití současně s květy zda zároveň nebo v odstupu (jak dlouho po jírovci – na dny, týdny), vnitřně tinktura, esence nebo nosit na těle, lze pokládat na břicho nebo na čelo.

 

36. Sveřep větevnatý

Wild oat Bromus ramosus

Rozpoznat podstatné – seberealizace

Podporuje : Nalezení životního určení, poznání svého osobního povolání, vyrovnanost, jednoznačnost, srozumitelnost, syntézu, rozpoznání priorit, nalezení cíle.
Naučíte se: Méně plýtvat svými schopnostmi, pamatovat na podstatné a soustředit se na to, sjednotit a uskutečnit své vlohy a schopnosti, začít jen jednu věc, lépe zacházet s vaší energií, zpracovat nevyřízené, rozpoznat nejdůležitější a to zařadit na první místo, postupovat krok za krokem.

Užívá se při : Nejistotě, pro kterou cestu se rozhodnout, velkém nadání, které je však jako úhor, nezpracováno, nedostatku důslednosti, pochybnostech, potížích a nejistotě při volbě školy a zaměstnání, zvláště u mladých lidí, nespokojenosti, frustraci, pochybnostech, které z mnoha květových esencí jsou ty správné.

Tento květ je pro ty, kteří dospěli k životní křižovatce a nevědí, kterou cestou jít. Chtějí dělat něco užitečného, co je uspokojí, ale nejsou si jistí, kterým směrem by měli zaměřit svou energii.
Zkusili více zaměstnání a způsobů života, ale stále nejsou spokojení. Jsou to „ztracené duše“, které cítí, že doposud nenašly ve svém životě pevné místo a jsou nespokojené. Tento květ jim pomůže jasněji nahlédnout na cestu před sebou a uplatnit své skutečné dispozice a talent. Sveřep se liší od chmerku (28), protože ten má neustále těžkosti udělat rozhodnutí a stále se zabývá i nejjednoduššími věcmi. Sveřep je však plný nejistoty tehdy, když dojde na životní křižovatku, jinak je rozhodný a odhodlaný a jeho myšlenky jsou jasné.

Negativní kritéria: Nejistota, nespokojenost z nenalezení svého životního cíle, neschopnost vybrat si z mnoha možností, nedostatek svého životního cíle, neschopnost vybrat si z mnoha možností, nedostatek odvahy.
Jadeit Pozitivní kritéria: Nalezení životního poslání, objevení vlastního potenciálu, schopnost dělat různé věci současně, cílevědomost.
Pomáhá uplatnit své skutečné dispozice a talent.

Spojuji se se svým vnitřním já.

Kámen: levandulový jadeit – použití současně s květy, tinktura nebo na těle.

37. Planá šípková růže

Wildrose Rosa canina

Životní radost – motivace – vitalita – život

Podporuje: Chuť do života a radost, potěšení z práce a ze života, bdělost, vůli žít, zapojení do života, čilost, nadšení, kreativitu, spontánnost, radost z pohybu,obětavost, chuť na dobrodružství.
Naučíte se: Znovu nalézt radost a zájem o život, postavit se životu a všem jeho výzvám, nenechat se lehce odbýt, opět bojovat, opět říci životu ANO.

Užívá se při: Rezignaci, flegmatismu a nedostatku odvahy, apatii, depresi, nedostatku zájmu, unuděnosti, únavě, bledosti, nedostatku impulzu k životu, nepohyblivosti, lenivosti, pasivitě, monotónním hlasu, pocitech ochromení, resistenci na terapii, školních problémech způsobených rezignací, nedostatku motivace a apatii.


Na rozdíl od ovsa (36) nemá růže zájem nebo ctižádost cokoliv v životě změnit a tak přežívá bez úsilí a motivace. Má sklon k lhostejnosti a odevzdanosti vůči všemu, co se jí přihodí, tiše přijímá cokoliv. Když jí potká neštěstí, řekne „co dělat, život už je takový“. Růžoví lidé jsou spokojení s tím, co mají, nemají rádi změnu a tak nevyužijí mnoho příležitostí, protože to od nich vyžaduje příliš úsilí. Jsou pasivní a v životních zápasech lehce kapitulují. Když onemocní, odevzdají se nemoci, pokorně se smíří s jejími následky „musí se s tím vyrovnat“. Stav růže je citově plochý, necítí se ani šťastná ani smutná, ani vzrušená ani skleslá, chybí jí životní energie a jiskra. Květ růže pomáhá těmto lidem oživit chuť do života, životní elán a šťastně a s uspokojením se plavit po proudu života.

Opál ušlechtilý Negativní kritéria: Rezignace, vnitřní kapitulace, apatie, nezúčastněnost, nejsilnější negace – nechuť žít
( potřebují ji ti, kteří se narodili císařským řezem), fatalismus – pasivní podléhání osudu.
Pozitivní kritéria: Pozitivní a konstruktivní myšlení, nalezení cíle, radost ze života, vnitřní svoboda, flexibilita. Pomáhá oživit chuť do života.

Od života dostávám jenom to, co si zasloužím.

Kámen: ušlechtilý opál – použití současně s květy, esence (4 – 7 kapek), tinktura nebo na těle.

38. Vrba žlutá

Willow Salix vitelina

Usmíření – odpuštění – zodpovědnost za svůj osud

Podporuje: Prominutí, poznání, že není žádný nespravedlivý osud a vy proto nemůžete být jeho obětí, smíření, ustoupení, pozitivní myšlení, vnitřní mír.
Naučíte se: Rozpoznat svůj podíl na ztroskotání svých vztahů, projektů a procesů uzdravování, neotravovat sebe i jiné svou destrukcí, rozpoznat, že sklízíte, co jste zaseli, převzít za sebe zodpovědnost, vidět a rozpoznat své stinné stránky.

Užívá se při: Roztrpčení a zatrpklosti způsobené ranami osudu, hněvu, vzteku, umíněnosti, vzdorovitosti, závisti, zášti a zlobě, nesmiřitelnosti, nenávisti, nepřátelství, nepoučitelnosti, sklonech svádět vinu na druhé, škodolibosti, negativismu, resistenci v terapeutickém procesu.

Tento květ je pro ty, co se tak zaobírají sami sebou, svými myšlenkami, že zůstávají ponoření ve svém neštěstí. Zazlívají životu, že se k nim zachoval tak špatně a zkoumají, čím si zasloužili takový neblahý osud.
Utápějí se v sebelítosti, stěžují si, naříkají a trucují a když se jim nedaří, nedokážou se podívat na věci z té světlejší stránky, nedokážou odpustit a zapomenout. Když je potká neštěstí, uzavřou se do sebe, hryžou se „pocity křivdy“ vytvářejíc postoj „ach já ubohý, nikdo se o mě nestará!“ Cítí velkou hořkost a obviňují jiné za své neštěstí. Litují se a velmi těžko dokážou být šťastní a spokojení, protože „na to není důvod“, vidí věci jen ze záporného úhlu. Zapomínají, že každá situace má i pozitivní stránky. Květ vrby pomáhá těmto lidem povznést se nad sebetrýznění a osvojit si optimističtější a pozitivnější přístup k životu.

Tyrkys přírodní Negativní kritéria: Zahořklost, hněv, „oběť osudu“, obviňování druhých ze svého osudu, čímž dochází k hromadění toxických látek v těle, typ škarohlída, negativní pohled na svět, sebelítost.
Pozitivní kritéria: Zodpovědnost za svůj život i osud, radost a optimismus, tvůrčí aktivita.
Pomáhá povznést se nad sebetrýzeň a osvojit si pozitivní přístup k životu.

Myslím a jednám pozitivně.

Kámen: tyrkys – doplňují se, použití současně s květy, na těle.