Kristovo-Buddhův pohár plný esencí života

 

Představení uceleného energetického systému

Celý energetický systém byl channelován v průběhu dubna až června roku 2010.

Tento ucelený energetický systém nám byl dán k dispozici pro urychlení duchovního růstu člověka v celém jeho spektru života. Zvyšování vibrací a nároků nejen v duchovní oblasti na člověka už mnozí z vás zřetelně pociťují. Tento energetický systém je velmi obsáhlý a přitom dostupný pro kohokoliv, kdo je otevřený na sobě cíleně a uvědoměle pracovat. Energetický systém Kristovo-Buddhův pohár zahrnuje 7 základních, 9 rozšiřujících a 16 doplňkových energií. Pro svou obsáhlost a propojenost je zasvěcení do některých energií podmíněno zasvěcením do energie jiné, ale jedná se spíše o zasvěcení do stupňů mistrovských a jen u náročnějších energií. Důvodem je, že na sebe energie určitým způsobem navazují, či je potřeba rozvinout určité vlastnosti a schopnosti, případně je potřeba nejprve zpracovat nějaké problémy nebo bloky, které by mohly bránit plnému fungování energíí. 

Jednotlivé energie pomáhají v pomoci k uzdravení různých nemoci, problémů a bloků, pomáhají v rozvoji člověka v různých oblastech běžného života a to jak na fyzické, psychické tak i duchovní úrovni. Češi jsou první, kteří tyto energie mohou šířit do celého světa a využívat je k vlastnímu prospěchu a k prospěchu druhých. Některé energie jsou mírné a jiné jdou do nejhrubší podstaty lidského bytí. Mnohé energie jdou kombinovat a je možné použít až tři energie najednou. Jejich použití je ale přesně stanovené a není možné postupovat jinak, než jak bylo sděleno. Důvodem je, že by nevhodně kombinované energie nemusely správně působit na daný problém nebo by dokonce mohly způsobit škodu na psychické či fyzické úrovni. Jako první byla na zemi seslána energie Buddhy Guatamy. Pak následovaly energie seslány Ježíšem Kristem a uzavíraly je energie seslány opěr Guatamou. Stejně jako Buddha položil základy pro učení Kristovo /myšlena je tím hlavně láska k bližnímu/, stejně tak i první energie je základem, na kterém stojí energie ostatní. Společně pak tvoří Kristovo-Buddhův pohár plný esencí života.

Jedná se o nový energetický systém, a je možné ho zapracovat nejen do oblastí ezoterických (oblast komunikace a informací-kyvadlo, kineziologie, astrologie, numerologie, karty, automatické písmo, oblast léčení, oblast terapeutická-kineziologie, systematické konstelace a mnoho dalších), ale i do oblastí „pozemských“ (ekonomika, technika, věda, ekologie.....). To pro jaké energie se rozhodnete, zda pro všechny nebo jen pro některé, záleží jen na vaší volbě a stejně tak záleží jen na vás, jaké možnosti těch kterých energií budete využívat.

ZÁKLADNÍ ENERGIE:

1. Kristallis, 2. Jantarris, 3. Harrmonis, 4. Venarris, 5. Globallis, 6. Plutarris, 7. Lotos


1. Kristallis

První energie základního systému

Kristallis je energie, která byla channelována jako první z celého energetického systému Kristovo-Buddhova poháru. Je velmi silná a je určena k pomáhání harmonizace širokého spektra nemocí, i těch nejvážnějších. Není určena pro lehkovážné používání, a proto je zasvěcení do ní podmíněno určitou duchovní úrovní. Kristallis je také vhodná pro řešení psychických a emočních poruch, apatie a rezignace. Maniodepresivní stavy, schizofrenii, různé mánie.Pomáhá při všech druzích srdečních onemocnění, počínaje infarkty, nedomýkavostí srdeční chlopně, oběhový systém apod.

Dále fyzické postižení vzniklé následkem emočních poruch. Kristallis je vhodný také na všechny druhy rakoviny a to: jater, sleziny, žaludku, ženského prsu, děložního čípku, varlat, tlustého střeva, plic, konečníku a prostaty. Není ovšem určena pro kožní melanomy. Kristallis je také vhodný pro pomoc s nádory.

Jedná se o velice silnou energii, která je třikrát silnější, než Shamballa 3110. Není vhodná pro hraní a samoléčení, jako některé jiné energie. Je určena výhradně pro léčitele a lidi, kteří pracují s energiemi. Kristallis je v oblasti duchovního rozvoje nadstavbou matky Kundalíni. Pokud existují jakékoliv bloky, které Kundalíni čistí delší čas, Kristallis je neúprosně odstraní za kratší časový úsek. Je to zároveň nejsilnější duchovní energie. Ale to neznamená, že zastupuje roli Kundalíni. Tato síla bude působit i nadále jako prazáklad duchovní energie.

Kristallis je energie přiřazená k 1. čakře.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, kdy čtvrtý stupeň je mistrovský a po jeho absolvování můžete energii předávat dále.

Minimálně jednou denně je potřeba 15 minut meditovat se zaměřením na srdeční čakru, ze které tato energie vychází. Čakra se bude postupně čistit na krystalově čistou tak, aby jste byli schopni s energií pracovat. Pokud nejste schopni splnit tuto podmínku, nemá smysl, aby jste se o zasvěcení zajímali. Naše srdce je motorem pro lidský život a láska je motorem pro duchovní život. Kristus říkal: „Miluj bližního svého jako sebe sama".

Kristallis je energie určená přímo k řešení konkrétních nemocí člověka.

Po zasvěcení do 1. stupně energie Kristallis je možné pracovat na:

- srdeční arytmie a vyrovnání tlaku
- srdeční poruchy (krom infarktu a dlouhodobých poruch)
- nastolení plné funkčnosti krve
- fyzické postižení vzniklé následkem srdečních onemocnění
- poruchy oběhu (trombóza, embolie)

Varování - Tato energie má svá omezení a podmínky pro práci s osobami, které za sebou mají infarkt myokardu nebo jiné srdeční problémy. Tyto srdeční potíže ale nebrání zasvěcení.

PŮSOBENÍ ENERGIE

Při působení můžete cítit teplo na srdci či jinde v těle, kde je problém a probíhá tam harmonizace.

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 2.500,-, IV. stupeň - mistrovský - Kč 5.000,-

  2. Jantarris

Druhá energie základního systému

Jantarris je druhá energie ze základního systému Kristovo-Buddhův pohár a je určena k řešení nemocí spíše v energetické rovině a extrémních projevů nemocí. Konkrétně je určena při poruchách stavby těla – kostí, kloubů, vazů a šlach, způsobené úrazy, energetickým narušením a přebíráním věcí od druhých /v duchovním slova smyslu/. Dále tato energie pomáhá řešit další těžká onemocnění, např. zablokovanou páteř, může podpořit tvorbu morku v kostech a pomáhá s leukémií. Při řešení těžších onemocnění je vhodné tuto energii podpořit energií Kristallis.

Po předání klíče 1. řádu energie Jantariss je možné pracovat na:

výhřez plotýnky, bolesti v kříži, problémy s kostrčí, zablokované krční obratle, zablokované hrudní obratle, zablokované bederní obratle, lehké deformity páteře, sníženou pohyblivost dolních končetin, celková nehybnost páteře

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 1.500,-, IV. stupeň - mistrovský - Kč 3.000,- 

3. Harrmonis

Třetí energie základního systému

Harmonis je energie, která dává do rovnováhy obecně mužskou a ženskou energii (polaritu). Napomáhá v propojení vnitřního muže a vnitřní ženy v každém z nás a tím přispívá k vnitřní harmonii člověka. Nalezení a přijmutí sebe sama je základem k tomu, abychom byli šťastní. Tím, že jsme ve vlastním středu, nám Harrmonis napomáhá ve zdravých postojích v životě, k přijímání života ve všech jeho podobách takový jaký je a umožňuje nám vzájemnou spolupráci rozumu a citu. Výsledkem pak je vyvážené respektování našich možností a hranic. Harrmonis také pomáhá přijímat druhé v jejich odlišnosti bez předsudků tím, že přijímáme sebe sama, takového jací jsme. Tím, že se stáváme rovnocennými vůči všem, tím Harrmonis napomáhá rozvíjet také vztahy a bezpodmínečnou lásku k druhým. Taktéž pozitivně působí na oblast sexuality a to z důvodů výše uvedených.

Harrmonis je energie přiřazená ke 3. čakře.

Vhodným doplňkem k této energii jsou rozšiřující energie Solarris a Lunarris  (mužská a ženská energie).

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál.

Po předání klíče do 1. stupně energie Harrmonis je možné působit na:

osvobození vnitřní ženy, osvobození vnitřního muže, vyrovnání jejich podílu, vzájemném propojení, vnitřního muže a vnitřní ženy, vzájemném sladění vnitřního muže a vnitřní ženy 

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 1.000,-, IV. stupeň - mistrovský - Kč 2.500,- 

4. Venarris

Čtvrtá energie základního systému

Venarris není energie určená přímo k řešení konkrétních nemocí člověka, nýbrž působí na mnohem jemnějších a hlubších rovinách. Pomáhá rozpouštět ublížení a křivdy, které se do nás zapsaly, jak na vědomé tak i nevědomé úrovni. Pomáhá řešit nezdravé vztahy nejen k věcem (přehnaný vztah k penězům, jídlu, alkoholu a dalším náhražkám), ale dokáže pomáhat se vztahy mezi lidmi - sociální fobie, schizofrenní poruchy, sociální nepřizpůsobivost, deprese apod. a také sexuální bloky, které mnohdy vycházejí právě ze sociálních poruch. V neposlední řadě také pomáhá v duchovním rozvoji jedince a to na poli informací. Pomáhá rozvinout přístup k informacím, pomáhá získané informace zpracovávat a analyzovat, pomáhá rozvinout vnímání souvislostí a pomáhá takto získané informace uplatňovat v běžném životě. Rozvíjí také schopnosti channelingu.

Tato energie je pro svou oblast využití velmi vhodná pro terapeuty pracující na poli osobního rozvoje či vztahů, jako například kineziologie či systematické konstelace, kdy energie dokáže zasáhnout hlouběji daný problém v oblastech výše uvedených a dokáže také rychlejší navrácení do harmonie člověka po takovém zásahu.

Energie je přiřazená ke 4. čakře.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál.

Po předání klíče Venarris 1. řádu je možné pracovat:

na pomoci odpustit ublížení a křivdy, které se vám či druhým osobám staly v tomto životě již od početí

na vracení všeho (myšlenek, představ, dogmat…), co není vaše, či klienta, tam odkud to přišlo

na napravování vztahů k žijícím lidem a všem tvorům u druhých lidí (u sebe je to možné až po obdržení klíče 2. řádu
)

Cena: 1. - 3. stupeň -
za každý stupeň Kč 1.500,-, IV. stupeň - mistrovský - Kč 1.500,- 

5. Globallis

Pátá energie základního systému

Energie Globallis zastřešuje základní energie Kristovo-Buddhova poháru. Propojuje energie Kristallis s Plutarrisem a tím umožňuje přirozené fungování celého systému jako celku. Pokud jste zasvěcení do všech 7 základních energií včetně Globallisu (není třeba absolvovat všechny 4 stupně u všech energií), je vám umožněno pracovat na sobě i druhých bez konkrétního určení těch kterých energií pro konkrétní práci (úroveň a oblast práce je závislá pak na stupních absolvování jednotlivých energií).

Stejně jako zabezpečuje propojení všech základních 6ti energií, stejně tak i umožňuje ucelené vnímání informací v pojetí vyššího chápání.

Globallis působí jako elektrický výboj, který se může použít k první pomoci při vážnějších zraněních (zastavení krvácení, zranění mozku, zástava srdce), kdy je zapotřebí znovu aktivovat jednotlivý orgán v těle.

Taktéž pomáhá rozvíjet harmonizace na dálku.

Podmínka: Pro získání 3. stupně doporučujeme zasvěcení do 1. stupně energie Kristallis. V opačném případě neručíme za stabilitu energie Globallis. Čtvrtý stupeň - mistrovský je podmíněný mistrovskými stupni energií Kristallis a Plutarris.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál.

Po předání klíče do 1. stupně energie Globallis je možné:

podpořit uzdravování, podpořit hojení otevřených ran a zlomenin všech typů, zabránit úbytku energie při zraněních (šok), koncentrovat energii, směřovat tok energie, systém energií bude fungovat jako celek (při působení nemusíte konkretizovat tu kterou energii -  bude „automaticky“ zvolena ta nejvhodnější - s ohledem na vaše zasvěcení).

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 2.500,-    IV. stupeň - mistrovský - Kč 4.000,- 

6. Plutarris

Šestá energie základního systému

Plutarris je velmi specifická a náročná energie. Jde nekompromisně do jádra problému a působí na těch nejhlubších úrovních. Je vhodná pro pomoc k harmonizaci lidi, kteří mají těžší psychické problémy - děti, které jsou nezvladatelné (neustále křičí, perou se, trpívají záchvaty vzteku, ubližují druhým dětem či zvířatům apod.) a je vhodná pro všechny, kteří mají sklony k násilným činům.

Pomáhá při řešení žárlivosti a krutost vůči druhým lidem i zvířatům, sklony k útokům na druhé (otevřené i skryté).

Pomáhá při sexuálních úchylkách a deviacích (obtěžování a to v jakékoliv formě a podobě, masochismus, sadismus…) i sklonech k dalším kriminálním činům včetně sebevraždy i k spáchání vraždy.

Velká pomoc pro fyzické i mentální poruchy.

Zvláštní kapitolou působení Plutarrisu je řešení problémů s magií, ať se jmenuje, jak chce a to v jakémkoliv minulém nebo současném životě. Plutarris odvádí všechny duše, ať už zbloudilé, diskarnáty a separáty tam, kam nemohli nebo nechtěli odejít.

Energie je přiřazena k 6. čakře.

Pro svou schopnost jít do podstaty problému je Plutarris velmi vhodný pro terapeutickou práci nejen v psychologii a psychiatrii.

Podmínka: Druhý stupeň je dobré provázat s druhým stupněm Kristallisu, ale není to nutné.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál.

Po zasvěcení do 1. stupně energie Plutarris je možné působit na:

žárlivost, majetnické sklony vůči lidem, sklony k podezírání a sledování blízkého člověka, sklony k manipulaci, agresi obrácenou k sobě (sebepoškozování) i ke druhým, dogmatické trvání na své pravdě (jen moje pravda a žádná jiná)

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 2.500,-    IV. stupeň - mistrovský Kč 1.500,- 

7. Lotos

Sedmá energie základního systému

Lotos je energie čistě duchovního charakteru, určena k duchovnímu rozvoji člověka na duchovní úrovni. Taktéž výrazně přispívá v pomoci všem léčitelům. Pomáhá k napojení na Zdroj, napomáhá nám k přímému spojení s Bohem. Lotos napomáhá rušit bloky, které nám brání v tomto spojení, jež je pro naší duši přirozené. Zájemci o zasvěcení do této energie by měli být seznámeni se základním fungováním člověka na duchovní úrovni.

Po zasvěcení do 1. stupně energie Lotos se:

rozšiřuje spojení člověka s Bohem, odstraňují bloky bránící propojení s Matkou Živitelkou, odstraňují bloky bránící vnímání jemnějších rovin žití, odstraňují bloky bránící propojení s ostatními lidmi, odstraňují bloky bránící duchovnímu rozvoji.

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 2.500,-    IV. stupeň - mistrovský - Kč 3.000,-


ROZŠIŘUJÍCÍ ENERGIE

Představujeme energie, které rozšiřují základní energie Kristovo-Buddhova poháru.

1. Atomiss, 2. Protoniss, 3. Solariss, 4. Lunariss, 5. Neutraliss, 6. Neuraliss, 7. Tetrralis, 8. Jupiteriss, 9. Mitra

Kristovo-Buddhův energetický systém má devět rozšiřujících energií, které doplňují základní systém. Některé, jako Lunarris a Solarris navazují na základní energii Harrmonis. Jiné energie určitým způsobem rozšiřují nebo doplňují ty základní. Jedná se o energie, které jsou různě náročné, a proto se liší i počet stupňů zasvěcení k získání mistrovského stupně.
Některé energie pro svou náročnost mají tzv. podmínky, což znamená, že teprve po absolvování vyšších stupňů vám mohou být například sděleny informace, které jsou jinak veřejnosti nepřístupné nebo je potřeba mít určité stupně jiných energií. Důvodem je, že v některých případech je potřeba nejdříve vyčistit nebo podpořit kanály, skrze které energie funguje. V opačném případě by nebylo možné kvalitně nebo vůbec využívat možnosti, které dané energie nabízejí.

1. Atomiss

První energie rozšířeného systému

Jedná se o prapůvodní energii, která je od nepaměti spjata s touto planetou. Na mnoho věcí jsme s technickým vývojem lidstva zapomněli. Tato energie nás má znovu navrátit k prapůvodu a poznání. Energie pomáhá při problémech spojených se zrodem života lidského i veškerého ostatního na této planetě.

Napojení na archetypy jsou formy (způsoby) lidského vnímání a prožívání světa spočívající na instinktivním základě a formy vyjadřování tohoto prožívání, které jsou nám vrozené a nejsou vědomé. Archetyp není sám o sobě ani dobrý, ani zlý a jeho buď pozitivní či destruktivní vliv záleží na tom, jak se k němu postavíme, zda mu podlehneme, budeme ho ignorovat, či naopak respektovat a brát v úvahu. Archetypy jsou neutrální, tak jako jiné přírodní jevy, jako vítr nebo voda; neobejdeme se bez nich, prospívají nám, ale jestliže je neznáme nebo je záměrně ignorujeme, mohou nám i velice uškodit. Našemu vědomému egu připadá úloha uvědomit si vliv těchto archetypických postav, které působí v naší tzv. objektivní duši nebo v našem mimovědomí, pozorně je vyslechnout, přijmout jejich rady a sladit jejich působení. Existuje tolik archetypů, kolik je životních situací. Energie je vhodná ke komunikaci s matkou tvořitelkou - přírody, fauny, pomůže vám vnímat a napojit se na přírodu, můžete s ní vnímat energetického pole - aury, stromů a všeho v přírodě, zjišťovat provázanosti zákonitostí přírody, zdraví, zemědělství - kdy zasadit a co, zakládání a rozvíjení chovů hosp. zvířat apod. Energie vám pomůže pochopit, kde je v přírodě problém, proč vznikl, co s tím a jak na to. Což znamená, jak to můžu napravit.

Spojení a komunikace s přírodními entitami, což se rozumí se vším živým na této planetě a neživým, jako jsou například přírodní živly a práce s nimi.

Atomiss otevírá přístup k informacím, které jsou určeny k tvoření projektů vhodných na ochranu této planety. Vidění důsledků narušení rovnováhy v přírodě a získávání informací, jak rovnováhu navrátit zpět. Energie je vhodná pro provozování Šamanismu. Vlastní způsob provádění si už každý musí najít sám. Můžete si podle vlastního cítění zvolit cestu prostředníka v komunikaci s duchy a bohy, napojit se na léčitelské síly nebo cestu věštce. Šamanismus má svá specifika a není jedinou formou archaického vztahu k nadpřirozenu a přírodě. Atomiss napomáhá v léčení země jako celku, vnímání země, jako i všech jeho jednotlivých prvků. Některé informace vztahující se k této energii je možné zpřístupnit až po zasvěcení do 3. stupně.

Podmínka: Zasvěcení do mistrovského stupně je podmíněno 1. stupněm Kristallisu, 3. stupněm Plutarrisu a 4. stupněm Globallisu.

Tato energie je čtyř stupňová a po jejím absolvování budete zasvěceni na mistra, což znamená, že můžete sami energii předávat.

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 1.500,-    IV. stupeň - mistrovský - Kč 3.000,- 

2. Protoniss 

Druhá energie rozšířeného systému

Tato energie propojuje člověka a systém jeho těla. Podporuje vnitřní komunikaci v těle mezi orgány a energetickými dráhami. Energie napomáhá zvládání tělesné bolesti (při úrazech, blocích atd.) cestování emocí. Pomůže vám pochopit příčiny nemocí lehčího charakteru, urychlí uzdravení u lehčích nervových poškození. S Protonissem uvidíte spojitosti mezi příčinou a somatizací, budete schopni určit ložiska bolesti (plošná bolest).
Protoniss napomáhá při určení somatizace, bolí mě rameno, co je za tím, ovládání tělesných funkcí apod. Budete vědět, co je za rakovinou - co bylo příčinou (rakovina pláče) atd. Příčiny těžkých nemoci a informace o jejich nápravě, budete vidět nemoc a získáte schopnost "vytáhnout" jí z těla. Protoniss vám odhalí příčiny smrti, získáte schopnost vidět, co brání vzniku života a faktory ohrožujících zdraví (nejez kuře, nekuř atd.). Uvidíte souvislostí somatizace u druhých lidí, s energií dosáhnete uvolnění somatizačních příčin u sebe a budete je schopen léčit. S Protonissem můžete harmonizovat tělo na energetické úrovni.

Podmínka: je vhodné mít oba stupně energie Channeliss
Tato energie je dvou stupňová, kdy druhým stupněm se stáváte mistry a můžete do energie zasvěcovat.

Cena: 1. stupeň Kč 1.500,-    2. stupeň - mistrovský - Kč 1.500,- 

3. Solariss 

Třetí energie rozšiřujícího systému 

Sollaris je velmi úzce spjatý s mužskou energií v člověku. Pomáhá nám přijmout vnitřního muže v nás a to se netýká jen mužů, ale i žen, protože právě ony mají často problém se s muži srovnávat a tím vzniká narušení jejich přirozené role a to pak způsobuje hodně problémů ve vztazích. Nepochopení mužské polarity způsobuje u mužů „rebelii“ vůči vlastním otcům a jiným autoritám a tím je znemožněno rozvíjení jejich vlastní autority i role otce. U žen pak nerespektování mužů jako takových, přijímání mužských rolí, které jim nenáleží a tím popírají své vlastní ženství. Dále pomáhá tam, co je spojené s vlastní sebehodnotou (jak u mužů tak i u žen) - problémy s prosazováním se, s rozhodností (nízké sebevědomí, pozice „nechci nic řešit“, vyvyšování se, nadřazenost, pohrdání). Působí na vztahy mezi lidmi v kolektivech, kde panuje hierarchie z pozice mužské energie (většina kolektivů mimo rodinu).

Pomáhá při lehčích psychických poruchách vyplývající z výše uvedených postojů. Působí také pozitivně na sexuální problémy a mužskou neplodnost.

Sollaris je polaritou k energii Lunarris, a proto je jejich vzájemná kombinace velmi přínosná.

Podmínka: bez podmínek

Zasvěcení probíhá ve 2 stupních, z nichž druhý je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál. Zasvěcení do této energie není podmíněné absolvováním zasvěcením do jiných energií. 

Cena: 1. stupeň Kč 2.000,-    2. stupeň - mistrovský - Kč 2.000,- 

4. Lunariss 

Čtvrtá energie rozšířeného systému 

Lunariss je energie velmi úzce spjatá s ženskou energií v člověku. Pomáhá nám přijmout vnitřní ženu v nás a to se netýká jen žen, ale i mužů, protože právě oni mají často problém přijmout vnitřní ženu v sobě. Nepřijetí ženy v sobě (u obou pohlaví) pak způsobuje hodně problémů ve vztazích. U žen pak Lunarris napomáhá při vyrovnání se a přijmutí mateřství jako takového, přijmutí těhotenství jako přirozené ženské role a tím napomáhá předcházet rizikovým těhotenstvím, či zlepšovat je, pokud už problémy nastaly. Lunarris také léčí porodní i poporodní traumata u rodiček.

Dále pomáhá řešit vše, co je spojené s emocemi: dlouhodobá traumata (v rodině, ve školce, škole, na pracovišti či v jiných kolektivech), náhlé traumata (silný šok, nemoc, smrt), traumata vycházející z nešťastných lásek a nezpracování, potlačování či dokonce uzavření před emočním přijímáním i projevem (příčinu můžeme najít ve většině případů v dětství - nedostatek lásky, přísná výchova, nepřiměřené nároky a očekávání…).

Řeší také lehčí psychické poruchy vyplývající z výše uvedených emočních zážitků a bloků: nerozhodnost, labilita, nervozita, špatný spánek, výkyvy nálad, zvýšená fantazie, upoutávání pozornosti na sebe, vlastní uzavřenost a to jakoukoliv a k čemukoliv. U dětí pak problémy s komunikací, učením (poruchy pozornosti, čtení, psaní, počítání), tiky, nechutenství, pomočování a další.
Také působí na vztahy mezi dětmi a rodiči, obecně na vztahy v rodině, či jiných kolektivech, kde je určitá hierarchie (menší-větší, podřízený-nadřízený…). V těchto případech nepůsobí jen na tohoto jedince, ale na celý „probíhající“ vztah. V mnoha případech dokáže pozitivně působit na těžší psychické poruchy způsobené emoční nerovnováhou jako je hysterie, neurastenie (přecitlivělost), sklon k afektům či poruchy vztahu k vlastní osobnosti, chronická únava, poruchy sexuality, bolesti hlavy, žaludeční potíže, pocení a další tělesné projevy. V posledně jmenovaných případech se velmi dobře uplatní kombinace energií Lunarris s Plutarrisem, kdy Plutarris dokáže zasáhnout do mnohem větší hloubky, pokud je to třeba.

Tato energie je přiřazena k 3. čakře.

Podmínka: bez podmínek 

Tato energie je vhodná nejen pro „domácí použití“, ale je také vhodná pro terapeuty pracující například přes kineziologii či systematické konstelace a to v oblastech výše uvedených.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních. Ten poslední je mistrovský.

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 3.000,-     IV. stupeň - mistrovský Kč 3.000,-

5. Neutraliss 

Pátá energie rozšířeného systému 

Tato energie je vhodná pro práci léčitelů, psychiatrů, psychologů, lidí pracujících s Reiki, kineziologií a rodinnými konstelacemi.

Neutralizuje uskladněnou bolest, energetické bloky, které jsme si vytvořili sami nebo nám byly vytvořeny rodiči a blízkými. Někdy stačí jedno slovo, které nás poznamená na celý život. Mnozí z nás jsou velice citliví na verbální projev a tak si bloky vytváříme lehce. Stačí nám říci, že jsme tlustí a je tady bulímie nebo anorexie. Energie Neutrralis neutralizuje emoční bloky - neschopnost mít cit nebo vztah k lidem, neschopnost brečet, ulevuje od psychické bolesti, odstraňuje problémy s komunikací atd. Touto energií se dí pomáhat nemocem tipu: akné, artritida, hyperaktivita dětí, zápach z úst, neutralizuje jakékoliv pocity viny, nelibost, staré křivdy a špatné nálady, neutralizuje tzv.zlomené srdce, energie neutralizuje bloky, které zapříčiňují problémy s průduškami, zápalem plic, poruchy krevního oběhu, a všechny problémy spojené s horní částí zad, s rameny a rakovinou prsu.
V případě, že trpíte fobiemi, tak Neutrralis je ta prává energie na vyřešení vašeho problému. Neutralizuje fobie ze zvířat, strach z uzavřených a otevřených prostoru, strach z lidí /sociální fobie, agorafobie/, strach z lékaře nebo zubaře, fobie z nemocí, fobie z domácího násilí.

Neutrralis působí na neutralizaci přírodních jedů, a to u otravy z jedů rostlin a stromů, hadího a pavoučího uštknutí, píchnutí polétavého hmyzu, neutralizuje působení chemických prostředků na úklid a umývání nádobí, insekticidy, různé chemické postřiky používané v přírodě člověkem. Tato energie je velice vhodná pro neutralizaci vlivu škodlivých spadů z továren, které způsobují různá onemocnění dýchacích cest, astma a problémy s čichovým orgánem.

Energie je vhodná na neutralizaci škodlivých vlivů z dlouhodobého užívání léků předepsaných lékařem - zejména u léků, které po dlouhodobém požívání poškozují játra, ledviny a srdce. Neutralizuje dlouhodobé nadužívání cigaret a alkoholu, neutralizuje vliv opiátů, neuroleptik, halucinogenů a drog. Energie také neutralizuje všechny druhy abstinenčních příznaků. Neutralizuje všechny látky, které poškozují mozek. Neutrralis pomáhá při zasažení dýchacího ústrojí chemickou látkou.

Neutrralis pomáhá neutralizovat alergie způsobené pracím práškem, alergie způsobené kontaktem s umělými látkami a náhražkami za přírodní materiály, neutralizuje atropin a dlouhodobé požívání umělých steroidů, alergii na nikl nebo neutralizuje atopický ekzém.

Podmínka: Venarris, Neurralis a Atomiss na třetím stupni je podmínkou pro zasvěcení do mistrovského stupně této energie. 

Tato energie je čtyř stupňová, což znamená, že musíte absolvovat všechny stupně, aby jste se mohli stát mistry této energie. 

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 1.000,-, IV. stupeň - mistrovský - Kč 2.500,- 

6. Neuraliss 

Šestá energie rozšířeného systému 

Neurralis pomáhá v rozvíjení duchovní komunikace. Rozšiřuje logiku (zvažování pro a proti), vnímání (naciťování do druhých lidí i zvířat), schopnost cítit nebezpečí, rozvíjí zrak, sluch a hmat na jemnohmotných úrovních (jasnovidění, jasnoslyšení, jasnohmat), telepatické schopnosti, intuici a pomáhá plně otevřít Třetí oko (6. čakru). Také rozvíjí sílu vůle v oblasti mentálního ovlivňování osobní reality.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál.

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 1.500,-    IV. stupeň - mistrovský - Kč 2.500,-

7. Tetraliss 

Sedmá energie rozšiřujícího systému

Tetraliss je energie určená k doplnění, propojení a vyvážení všech oblastí života (reálný život, emoční život, mentální a duchovní život). Pomáhá propojení mozku, srdce i duše. Napomáhá k nalezení celistvosti a k jejímu udržení.

Tato energie je přiřazená k 5. čakře.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál. Zasvěcení do této energie není podmíněné absolvováním zasvěcením do jiných energií.

Podmínka: bez podmínek 

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 1.000,-, IV. stupeň - mistrovský - Kč 1.000,- 

8. Jupiteriss 

Osmá energie rozšiřujícího systému 

Jupiteriss je energie, která je určena k harmonizaci těla po blocích či systémech. Není nutné znát anatomii a propojenost lidského těla. Pomáhá dle lokace projevů problému (bolest, hnis, rány apod.). Příklad: angína - působí se na krk, bolest hlavy byť od páteře - působí se na hlavu, problémy se zažíváním - působí se na trávící systém. Energie si sama najde příčinu problému. Tato energie není zaměřena pouze na fyzické tělo, ale taktéž na všechny ostatní aurická těla (energetické, mentální, duchovní tělo...).

Tato energie je čtyř stupňová, kdy čtvrtý stupeň je mistrovský. Po jejím absolvování se dotyčný stává mistrem a může do energie zasvěcovat jiné osoby. Ve čtvrtém stupni se také do Aury vkládají léčivé symboly pro práci na energetické rovině. 

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 2.500,-    IV. stupeň - 4.500,- 

9. Mitra 

Devátá energie rozšířeného systému. 

Mitra je energie čistě duchovního charakteru. Pomáhá nám pochopit a přijmout skutečný smysl našeho života. Při nerovnováze mezi běžným životem a životem duchovním nám pomáhá tuto nerovnováhu vidět a napravit. Také pomáhá rozpouštět duchovní dogmata a vše co nám brání v duchovním růstu. Tato energie nám umožňuje napojení na původní archetypy a tím nám pomáhá rozvíjet se a kráčet po naší životní stezce.

Zasvěcení probíhá ve 4 stupních, z nichž ten poslední je mistrovský, kdy se adept sám stává mistrem a může tuto energii předávat dál.

Podmínka: Zasvěcení do této energie je podmíněné absolvováním zasvěcení do energie Kundalini 2. stupeň.

Cena: 1. - 3. stupeň - za každý stupeň Kč 1.000,-    IV. stupeň - mistrovský - Kč 1.500,-