Sdělení Centrálního Slunce

Vyvíjíš se vnitřně – vždy ve směru Mé duše Stvořitele. Toto je oblast Mne samotného, která v tobě nepřebývá, ale je od tebe oddělena tak, jako jsou odděleny hvězdy od hluboké jeskyně. Toto místo je Zdrojem a určením tvé existence - a odtud sestupuješ do jeskyně zvířecích původů, kam Můj hlas padá tichý do tvých rozhodnutí.

Můj plán pro tvůj vzestup miluje každé stvoření ve všech dimenzích všech světů. Činím toto Mnou samotným – tomu co stvořím je dána síla splnit – předvést Mou roli – takto jsem skryt před tvým viděním, protože jsi přišel věřit, že Jsem to, co jsem stvořil.

Jsem první Zdroj a tvé poznání Mne je tisíckrát pozměněno. Přebývám v Centrálním vesmíru tak ti vzdáleném jako místo u nezměřitelné hluboké abstrakce, a přesto je Můj fragment zasazen uvnitř tvé osoby, jako diamant v prstenu - a bude to trvat tak dlouho, jako budu existovat Já.

Když někteří věří, že Jsem pouhým mýtem, sděluji vám, že Můj svět je strážným ohněm – signální věží všech osob všech časů a ať ve Mne věříte či ne, jste neomylně taženi do zdroje, ze kterého jste byli vytvořeni…

Byl bych raději, kdybych ti byl znám po všechny časy a místa, ale kdybych tak učinil, Moje evoluční cesta a cesta Mého tvoření by zmizela – rozpadla by se, řád učitel-žák Mého systému vzestupu by se rozpadl.

Vrhnul Jsem tě do nespočetných řádů bytí, které kolektivně představují evoluční most tvého vzestupu do Mého království. Není krok tvé cesty, který by nebyl udělán ve prospěch těch, kteří tě následují.

Zformuloval Jsem tato slova s pomocí mého nejvniternějšího tvoření. Můj hlas ti pomůže se se mnou znovu spojit. Rozšíří to tvou vizi Mé sféry působnosti, záměr a Mou rozhodnou lásku pro všechno Mé tvoření, nesejde na tom kde a jak žiješ. Když Jsem předtím mluvil k vaší planetě, bylo to skrze spektrum osobností, které pozměnily Můj hlas a zabarvily Mé tóny. Nyní je to poprvé, co Jsem mluvil přes Mé nejvnitřnější tvoření a zanechal zde multi-dimenzionální záznam.

Hlas Mé mysli nebude cestovat do vašeho světa, ledaže by byl předán skrze mé tvoření a přeložen do slov – symbolů, kterým tvá vyšší mysl může porozumět..

Hlas Mého srdce proniká všemi světy bez překladů, jako „sub-fotonické“ světlo a inter- dimenzionální vibrace, která vytváří zvuk.

Jsem ti odhalen v naději, že budeš odhalovat jiným, co jsi ve Mne našel. Ne lacinými překroucenými slovy, ale raději upřesňováním našeho vztahu a žitím v souladu s tvou novou jasností.

Když tak budeš činit, budeš uvolňovat, co Jsem v tobě uložil před dávnými časy – fragment mne samotného, křišťál světla, který odevzdá své „sebe-důležitosti“ ráznou smrt.

Skutečně – toto je Mé centrální odhalení. Jsem zde za těmito slovy, abych probudil tvé zvířecí já k našemu vztahu a abys tak mohl vymýtit – zničit svou ješitnost, malichernost. Toto je ta deformace mezi námi. Není to prostor či čas, který nás rozděluje a zmenšuje náš vztah. Je to tvým přáním excelovat v jeskyni tvé existence a čerpat požitek z toho a toho sám.

Nechám na jiných, aby definovali psychologickou moudrost a zdravého rozumu chování úspěchu. Má slova pronikají jinam, do místa UVNITŘ tebe, které je přípustné, nevinné, plné víry a stále naslouchající vibračnímu důkazu Mé Přítomnosti.

Když je tato část tebe nalezena, jako nástroj naladěný mocnou rezonancí bude vibrovat v souladu s mým hlasem.

Všechna náboženství vaší planety učí uctívání Boha a způsoby lidské záchrany. Nicméně, Já nejsem Božství, před kterým vaše pobožnost kleká, stejně tak, jako nejsem stvořitel vašeho učení – doktríny lidské záchrany. Uctívání mě ve svém nitru či morální uvažování je nejdůležitější. Pouze vyjadřuj tvé autentické pocity ocenění mé nejniternější přítomnosti v tobě i jiných a vysíláš tak pobožnost neomylně do mého království.

Toto je pocit, který bys měl se snažit uchovat, uchránit ve styku s životními zmatky. Toto je odhalení mého srdce tvému srdci. Žij v čistotě, průzračnosti. Žij v záměru. Žij v poznání, že jsi ve Mně a Já Jsem v tobě, a že není místa, odděleného od naších srdcí.

(z angl.originálu pro www.reiki-centrumpraha.cz přeložila Mirka S.)